Κρυπτογενές ΑΕΕ και παρουσία ανοικτού ωοειδούς τρήματος (PFO)- Δημήτρης Τσιαχρής