Πιστοποιήσεις και Πολιτική Ποιότητας

Πιστοποιήσεις και Πολιτική Ποιότητας

Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών ιδρύθηκε το 1984 και ο στόχος του ιδρυτή του, ήταν η αναβάθμιση του επιπέδου παροχής υπηρεσιών υγείας στη χώρα, με τη διάθεση στην ελληνική κοινωνία ενός Κέντρου εφαρμογής της πλέον σύγχρονης τεχνολογίας στον τομέα της Ιατρικής, ανάλογο των ερευνητικών κέντρων της Αμερικής και των ευρωπαϊκών χωρών.

Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών θέλοντας να συμβάλλει στην βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών και στην ορθότερη διαχείριση των πόρων, ανέπτυξε και εφαρμόζει Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά ISO 14001:2015, αναγνωρίζοντας τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του απέναντι στο περιβάλλον και τον άνθρωπο και δεσμεύεται:

 • για τον διαρκή εμπλουτισμό και βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών
 • για την ασφαλή διαχείριση των αποβλήτων της Υγειονομικής Μονάδας και την διασφάλιση της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος
 • για την ανταπόκριση σε έκτακτες ανάγκες ανθρωπιστικής βοήθειας, υλοποιώντας πολυδιάστατα προγράμματα κοινωνικής προσφοράς
 • για τη συμμόρφωση με την ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία και τις κανονιστικές διατάξεις που διέπουν το Εθνικό Σύστημα Υγείας της χώρας
 • για τη συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής του επίδοσης
 • για την πρόληψη και αποφυγή πρόκλησης ρύπανσης
 • για τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών θεμάτων, που σχετίζονται με τις δραστηριότητές του και
 • για την ορθολογική διαχείριση των πόρων

Με την ανάπτυξη του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά ISO14001 που αφορά την:
 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

το ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ προσδιορίζει όλες τις περιβαλλοντικές παραμέτρους που αφορούν τις δραστηριότητες του και αναπτύσσει διαδικασίες και προγράμματα με σκοπό την συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών του επιδόσεων. Η περιβαλλοντική πολιτική του, εστιάζεται στην:

 • διάθεση των απαραίτητων οικονομικών πόρων για τη διαχείριση των ΑΥΜ
 • διαχείριση όλων των παραγόμενων στερεών και υγρών αποβλήτων , δίνοντας προτεραιότητα στην χωριστή συλλογή τους και την ανακύκλωση / διαχείριση
 • ορθή Διαχείριση της ενέργειας με την ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης της κατανάλωσης φυσικών πόρων
 • διαρκή ενημέρωση της ανώτατης διοίκησης και του προσωπικού σε θέματα περιβάλλοντος
 • εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των εργαζομένων
 • συνεργασία με τις αρχές για την παροχή όλων των απαραίτητων στοιχείων

Η παρούσα περιβαλλοντική πολιτική του ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ δημοσιεύεται, γνωστοποιείται, ανασκοπείται, εφαρμόζεται και στηρίζεται από κάθε εργαζόμενο στην Κλινική μας.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών ιδρύθηκε το 1984 και ο στόχος του ιδρυτή του, ήταν η αναβάθμιση του επιπέδου παροχής υπηρεσιών υγείας στη χώρα, με τη διάθεση στην ελληνική κοινωνία ενός Κέντρου εφαρμογών της πλέον σύγχρονης τεχνολογίας στον τομέα της Ιατρικής, ανάλογο των ερευνητικών κέντρων της Αμερικής και των ευρωπαϊκών χωρών.

Πρόθεσή του να εξασφαλίσει τις συνθήκες και τις προϋποθέσεις εκείνες οι οποίες θα ανέκοπταν τη φυγή των Ελλήνων ασθενών στο εξωτερικό.

Κορυφαία επίτευξη, η διεκδίκηση μίας θέσης για την Ελλάδα, μεταξύ των μεγαλύτερων κέντρων υγείας της Ευρώπης και των Βαλκανίων, θέση που θα της εξασφάλιζε την εισαγωγή ξένων ασθενών προερχόμενων ακόμα και από τα πλέον εξελιγμένα κράτη.

Ο αναπτυξιακός σχεδιασμός του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών διαπνέεται πάντα από τις βασικές αρχές του ιδρυτή του, αρχές που εστιάζουν στο ήθος, στη συνέπεια, στο σεβασμό στον άνθρωπο, στην προσφορά στην κοινωνία.

Έτσι, η διαρκής εξασφάλιση ανανεωμένου υπερσύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισμού σε όλες τις νοσοκομειακές του μονάδες, η υποστήριξη πρωτοποριακών ιατρικών μεθόδων, η ανάδειξη των διεθνών επιστημονικών κατακτήσεων, η επένδυση στην εφαρμογή τους και η διασφάλιση ποιοτικής και ασφαλούς φροντίδας υγείας και στη χώρα μας, με σεβασμό στην ανθρώπινη προσωπικότητα και με την χρήση σύγχρονης τεχνολογίας και εξελιγμένων μεθόδων και πρακτικών, αποτελεί κορυφαία αποστολή του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών καθ’ όλη την πορεία του.

Η Διαχείριση της Ποιότητας στον Όμιλο Ιατρικού Αθηνών στοχεύει στο να μεγιστοποιήσει την καλή υγεία και ευεξία του ασθενή, λαμβανομένων υπόψη των ωφελειών και των απωλειών που εμπεριέχει η διαδικασία της περίθαλψης σε όλα τα επιμέρους της σημεία, έχει δε ανθρωποκεντρική εστίαση, τοποθετώντας στο κέντρο της τον ασθενή.

Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών μέσα από την ανάπτυξη των επιμέρους κλινικών του, στοχεύει να παρέχει, τόσο στην πρωτοβάθμια, όσο και στη δευτεροβάθμια περίθαλψη, διαρκώς καλύτερες και πληρέστερες υπηρεσίες υγείας, έτσι ώστε να συνεχίσει να κατέχει την ηγετική θέση που διατηρεί από το 1984, ως μια από τις πιο αξιόπιστες και καλύτερες υγειονομικές μονάδες σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Η σημαντικότερη προτεραιότητα του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών είναι η τεκμηριωμένη ιατρική και νοσηλευτική φροντίδα των ασθενών, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η εμπιστοσύνη των ασθενών και των συνοδών τους σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο υγειονομικό περιβάλλον.

Περαιτέρω στα πλαίσια των μεσοπρόθεσμων στρατηγικών στόχων που έχουν τεθεί από τη Διοίκηση του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών περιλαμβάνονται:

 • Η διατήρηση της ηγετικής θέσης του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών στην Ελλάδα
 • Η διαδραμάτιση πρωταγωνιστικού ρόλου στη διεθνή αγορά Υγείας και ειδικότερα στα Βαλκάνια και την Ευρώπη
 • Η γεωγραφική επέκταση σε δυναμικότερες αγορές, ανταλλάσσοντας και συμπληρώνοντας την υπάρχουσα τεχνογνωσία
 • Ο διαρκής εμπλουτισμός και βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών
 • Η διεύρυνση των δραστηριοτήτων μας σε νέους τομείς
 • Η έγκαιρη διάγνωση και αποτελεσματική θεραπεία των ασθενών μας
 • Η συνεχής επένδυση στον ιατρικό εξοπλισμό, εξασφαλίζοντας τις καλύτερες υπηρεσίες, τόσο στο διαγνωστικό, όσο και στον επεμβατικό και θεραπευτικό τομέα
 • Η αναζήτηση εκλεκτών επιστημόνων και έμπειρων στελεχών, με ήθος, με υπευθυνότητα, με όραμα και με επαγγελματισμό
 • Η περαιτέρω επίτευξη και αξιοποίηση στρατηγικών συνεργασιών με φορείς διεθνούς κύρους
 • Η ανταπόκριση σε έκτακτες ανάγκες ανθρωπιστικής βοήθειας, υλοποιώντας πολυδιάστατα προγράμματα κοινωνικής προσφοράς

Το Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών στηρίχθηκε στην ανάπτυξη του Διεθνούς Συστήματος ISO 9001:2015, την ευθύνη του οποίου για την ανάπτυξη, τη λειτουργία και τη συνεχή βελτίωσή του έχει η Διεύθυνση Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας και Μέτρησης Αποτελεσματικότητας Κλινικών Ομίλου, στοχεύοντας:

 • στην απαρέγκλιτη συμμόρφωση με το ισχύον νομοθετικό καθεστώς και όλες τις κανονιστικές διατάξεις που διέπουν το Εθνικό Σύστημα Υγείας της χώρας
 • στη διαχείριση που έχει βασιστεί πάνω στην ανάλυση και καταγραφή όλων των διαδικασιών που επισυμβαίνουν σε πραγματικό χρόνο μέσα στις κλινικές του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών
 • στην παρακολούθηση, ανάλυση και σύγκριση με τα εθνικά και διεθνή δεδομένα δεικτών και αποτελεσμάτων
 • στην εφαρμογή της προσέγγισης διακινδύνευσης η οποία είναι καθοριστικής σημασίας για την αποτελεσματικότητα του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας,

έτσι ώστε να συνακολουθείται η συνεχής αύξηση της ικανοποίησης των ασθενών και όλων των αποδεκτών των υπηρεσιών που λαμβάνουν από τις κλινικές του Ομίλου.

Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, πέρα από τις ανεπτυγμένες διαχειριστικές διαδικασίες και οδηγίες του προτύπου ISO 9001:2015, ενσωματώνει στην ανάπτυξη του διεργασιακό μοντέλο προσέγγισης έτσι ώστε να δίνει τη δυνατότητα για:

α) την κατανοήση και τη συνέπεια στην ικανοποίηση των απαιτήσεων

β) τη θεώρηση των διεργασιών με όρους προστιθέμενης αξίας

γ) την επίτευξη αποτελσματικών επιδόσεων των διεργασιών

δ) την βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διεργασιών με βάση την αξιολόγηση των δεδομένων και των πληροφοριών

και περιλαμβάνει:

 • Διεργασίες Κλινικής Διαχείρισης
 • Ανάπτυξη Καλών Πρακτικών
 • Διεργασίες Δομής
 • Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων
 • Ομιλικές Διεργασίες και Διαδικασίες
 • Σύστημα Διαχείρισης Ιατρικών Αποβλήτων
 • Διεθνή Ιατρικά Πρωτόκολλα
 • Μέτρηση Ποιοτικών και Νοσοκομειακών Δεικτών
 • Διεθνή Νοσηλευτικά Πρωτόκολλα
 • Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
 • Ασφάλεια στην Διαχείριση των Πληροφοριών

Η Διεύθυνση Ποιότητας Ομίλου στα πλαίσια ανάπτυξης του EN 15224 δεσμεύεται για:

 • τη διασφάλιση της προστασίας των εμπιστευτικών πληροφοριών των πελατών
 • την εξασφάλιση της διασφάλισης των προσωπικών δεδομένων των ασθενών και των εργαζομένων μέσω της τήρησης του Ευρωπαϊκού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων GDPR
 • τη συνεχή παρακολούθηση των λειτουργιών μέσα από ένα πλαίσιο δεικτών που επικαιροποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα
 • την παρακολούθηση και διαχείριση περιστατικών (incidents), παρ’ ολίγον συμβάντων (near misses) και ανεπιθύμητων συμβάντων (adverse events)
 • τον καθορισμό KPIs (Key Performance Indicators) για τη μέτρηση και παρακολούθηση των παραπάνω 11 διαστάσεων ποιότητας που θέτει το πρότυπο ΕΝ 15224
 • την αυστηρή παρακολούθηση και διαχείριση των κλινικών διεργασιών της Μονάδος καθώς και των κλινικών κινδύνων που μπορεί να προκύψουν από αυτές
 • τη διαρκή βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας
 • την παρακολούθηση και των κλινικών διεργασιών της Κλινικής και την ενσωμάτωσή τους στις διαδικασίες του Τομέα μέσα από ένα συγκεκριμένο πλαίσιο εγκρίσεων και εκπαιδεύσεων
 • τη συνεχή παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών υγείας, ασφάλειας και εξυπηρέτησης στους πελάτες που να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των 11 διαστάσεων ποιότητας όπως περιγράφονται στο ΕΝ 15224

a) Κατάλληλη & σωστή θεραπεία (Appropriate - correct care)

b) Διαθεσιμότητα

c) Συνέχεια φροντίδας (Continuity of care)

d) Αποτελεσματικότητα (Effectiveness)

e) Αποδοτικότητα (σχέση κόστους - αποτελέσματος κλπ) (Efficiency)

f) Ισότητα μεταξύ των ασθενών (Equity)

g) Τεκμηριωμένη, βασισμένη σε πρωτόκολλα (Evidence & Knowledge based)

h) Φροντίδα εστιασμένη στις ανάγκες των ασθενών (φυσική, ψυχολογική, κοινωνική) (Patient centered care in cluding physical, psychological and social integrity)

i) Συμμετοχή των ασθενών (Patient involvement) j) Ασφάλεια ασθενών (Patient safety )

k) Παροχή φροντίδας στον κατάλληλο χρόνο/ με την κατάλληλη σειρά, Προσβασιμότητα ασθενών Timeliness / accessibility)

Για τη διασφάλιση της Υγιεινής και Ποιότητας των τροφίμων ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών εγκατέστησε το Σύστημα Διαχείρισης Επισιτιστικών Υπηρεσιών, με υψηλούς επιμέρους στόχους διασφάλισης και ελέγχου, σύμφωνους με τους ευρύτερους ποιοτικούς στόχους του Κλινικών, ως ηγέτης στο χώρο της Υγείας.

Πιο συγκεκριμένα, μέσω του συγκεκριμένου Συστήματος Διαχείρισης, προληπτικά αναγνωρίζονται, αναλύονται και αποτρέπονται όλοι οι σχετικοί με την Ποιότητα, Υγιεινή και Ασφάλεια των τροφίμων κίνδυνοι. Για τον καθορισμό και διαχείριση των σχετικών κινδύνων, καθώς και των Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου (Critical Control Points - CCP’s), λαμβάνονται πρωτίστως υπόψη η ανάγκη φροντίδας των νοσηλευόμενων, η ισχύουσα νομοθεσία, οι υποδείξεις των αρμοδίων αρχών, καθώς και τα προκύπτοντα επιστημονικά δεδομένα.

Το Τμήμα Ποιότητας και Εκπαίδευσης του Ομίλου έχει την αρμοδιότητα ανάπτυξης και διαρκούς βελτίωσης του συστήματος ISO 22000:2005, η δε συνολική ευθύνη για τη λειτουργία και την αυστηρή τήρηση του ISO 22000:2005 ανατίθεται στις κατά τόπους συντονιστικές ομάδες Ασφάλειας Τροφίμων των κλινικών, οι οποίες λειτουργούν υπό την εποπτεία των Επιτροπών Νοσοκομειακών Λοιμώξεων και παρέχονται και οι αντίστοιχες με την ανατεθείσα ευθύνη αρμοδιότητες.

Για την επίτευξη των παραπάνω η Διοίκηση δεσμεύεται να διασφαλίσει ότι η πολιτική για την Ποιότητα, Υγιεινή και Ασφάλεια των τροφίμων είναι κατανοητή, και ότι εφαρμόζεται και τηρείται σε όλα τα επίπεδα οργάνωσης του Νοσοκομείου. Δεσμεύεται να στηρίζει την Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων, το Τμήμα Ποιότητας και τις συντονιστικές ομάδες Ασφάλειας Τροφίμων με όλα τα απαιτούμενα μέσα και πόρους, ώστε:

 • το σύστημα ISO 22000:2005 να λειτουργεί αποδοτικά και να καλύπτει διαρκώς τους σκοπούς της δημιουργίας του
 • η αποτελεσματικότητα του συστήματος να ελέγχεται περιοδικά με σκοπό τη λήψη των εκάστοτε αναγκαίων διορθωτικών ενεργειών
 • όλοι οι εμπλεκόμενοι να τηρούν τις Διαδικασίες του Συστήματος ISO 22000:2005 και να συμβάλουν στη διαρκή εδραίωση και βελτίωσή του

Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών, προσφέρει, σήμερα, το σύνολο των ιατρικών και νοσηλευτικών υπηρεσιών μέσω των Γενικών Κλινικών που διαθέτει, έχει αναπτύξει ένα δίκτυο 6 κλινικών υψηλών προδιαγραφών που καλύπτουν εξειδικευμένους τομείς της ιατρικής, χρησιμοποιώντας τεχνολογία αιχμής.

 

Covid-19
Προπληρωμή Test