Πιστοποιήσεις και Πολιτική Ποιότητας

Πιστοποιήσεις και Πολιτική Ποιότητας

Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών και οι κλινικές του προσφέρουν κορυφαίες και καινοτόμες υπηρεσίες υγείας, σύμφωνα με τις πιο αυστηρές διεθνείς προδιαγραφές και πιστοποιήσεις.

Οι κλινικές του Ομίλου είναι πιστοποιημένες κατά ISO 9001:2015 για το σύνολο των υπηρεσιών τους, κατά ISO 22000:2005 για τις επισιτιστικές τους υπηρεσίες και κατά ISO 14001:2015 για την περιβαλλοντική τους διαχείριση. Επιπλέον, έχουν επιβραβευτεί με την πιστοποίηση Temos «Quality in International Patient Care», καθώς και με το ακόμα πιο αυστηρό Temos «Excellence in Medical Tourism», ενώ έχουν περιληφθεί στις λίστες «Best Hospitals Worldwide 2014, 2015» και «Preferred Partner Hospitals 2016, 2017, 2018» από το Διπλωματικό Συμβούλιο (DC) του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Επιπρόσθετα, οι κλινικές του Ομίλου έχουν λάβει την πιστοποίηση «Excellence in Medical Tourism» («Αριστεία στον Ιατρικό Τουρισμό»), από τον Οργανισμό Temos International, το μοναδικό σύστημα πιστοποίησης υγειονομικών υπηρεσιών που εστιάζει στη διαχείριση των διεθνών ασθενών και τον ιατρικό τουρισμό.

Το Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης, σε αναγνώριση του υψηλού επιπέδου υπηρεσιών του και πληρώντας όλες τις απαραίτητες προδιαγραφές, έλαβε, πρώτο στην Ευρώπη, μεταξύ των γενικών κλινικών, πιστοποίηση διάρκειας τριών ετών, από το Διεθνή Οργανισμό Global Healthcare Accreditation (GHA), για την αριστεία του στην παροχή υπηρεσιών Ιατρικού Τουρισμού.

Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών ιδρύθηκε το 1984 και ο στόχος του ιδρυτή του, ήταν η αναβάθμιση του επιπέδου παροχής υπηρεσιών υγείας στη χώρα, με τη διάθεση στην ελληνική κοινωνία ενός Κέντρου εφαρμογών της πλέον σύγχρονης τεχνολογίας στον τομέα της Ιατρικής, ανάλογο των ερευνητικών κέντρων της Αμερικής και των ευρωπαϊκών χωρών.

Πρόθεση του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών να εξασφαλίσει τις συνθήκες και τις προϋποθέσεις εκείνες, οι οποίες θα ανέκοπταν τη φυγή των Ελλήνων ασθενών στο εξωτερικό.

Κορυφαία επίτευξη του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, η διεκδίκηση μίας θέσης για την Ελλάδα, μεταξύ των μεγαλύτερων κέντρων υγείας της Ευρώπης και των Βαλκανίων, θέση που θα της εξασφάλιζε την εισαγωγή ξένων ασθενών προερχόμενων ακόμα και από τα πλέον εξελιγμένα κράτη.

Ο αναπτυξιακός σχεδιασμός του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών διαπνέεται πάντα από τις βασικές αρχές του ιδρυτή του, αρχές που εστιάζουν στο ήθος, στη συνέπεια, στο σεβασμό στον άνθρωπο, στην προσφορά στην κοινωνία.

Έτσι, η διαρκής εξασφάλιση ανανεωμένου υπερσύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισμού σε όλες τις νοσοκομειακές μονάδες του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, η υποστήριξη πρωτοποριακών ιατρικών μεθόδων, η ανάδειξη των διεθνών επιστημονικών κατακτήσεων, η επένδυση στην εφαρμογή τους και η διασφάλιση ποιοτικής και ασφαλούς φροντίδας υγείας και στη χώρα μας, με σεβασμό στην ανθρώπινη προσωπικότητα και με τη χρήση σύγχρονης τεχνολογίας και εξελιγμένων μεθόδων και πρακτικών, αποτελεί κορυφαία αποστολή του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών καθ’ όλη την πορεία του.

Η Διαχείριση της Ποιότητας στον Όμιλο Ιατρικού Αθηνών στοχεύει στο να μεγιστοποιήσει την καλή υγεία και ευεξία του ασθενή, λαμβανομένων υπόψη των ωφελειών και των απωλειών που εμπεριέχει η διαδικασία της περίθαλψης σε όλα τα επιμέρους της σημεία, έχει δε ανθρωποκεντρική εστίαση, τοποθετώντας στο κέντρο της τον ασθενή.

Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών μέσα από την ανάπτυξη των επιμέρους κλινικών του, στοχεύει να παρέχει, τόσο στην πρωτοβάθμια, όσο και στη δευτεροβάθμια περίθαλψη, διαρκώς καλύτερες και πληρέστερες υπηρεσίες υγείας, έτσι ώστε να συνεχίσει να κατέχει την ηγετική θέση που διατηρεί από το 1984, ως μία από τις πιο αξιόπιστες και καλύτερες υγειονομικές μονάδες σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Η σημαντικότερη προτεραιότητα του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών είναι η τεκμηριωμένη ιατρική και νοσηλευτική φροντίδα των ασθενών, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η εμπιστοσύνη των ασθενών και των συνοδών τους, σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο υγειονομικό περιβάλλον.

Περαιτέρω στο πλαίσιο των μεσοπρόθεσμων στρατηγικών στόχων που έχουν τεθεί από τη Διοίκηση του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών για την Πολιτική Ποιότητας περιλαμβάνονται:

 • Η διατήρηση της ηγετικής θέσης του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών στην Ελλάδα,
 • Η διαδραμάτιση πρωταγωνιστικού ρόλου στη διεθνή αγορά Υγείας και ειδικότερα στα Βαλκάνια και την Ευρώπη,
 • Η γεωγραφική επέκταση σε δυναμικότερες αγορές, ανταλλάσσοντας και συμπληρώνοντας την υπάρχουσα τεχνογνωσία,
 • Ο διαρκής εμπλουτισμός και βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών,
 • Η διεύρυνση των δραστηριοτήτων του σε νέους τομείς,
 • Η έγκαιρη διάγνωση και αποτελεσματική θεραπεία των ασθενών,
 • Η συνεχής επένδυση στον ιατρικό εξοπλισμό, εξασφαλίζοντας τις καλύτερες υπηρεσίες, τόσο στο διαγνωστικό, όσο και στον επεμβατικό και θεραπευτικό τομέα,
 • Η αναζήτηση εκλεκτών επιστημόνων και έμπειρων στελεχών, με ήθος, με υπευθυνότητα, με όραμα και με επαγγελματισμό,
 • Η περαιτέρω επίτευξη και αξιοποίηση στρατηγικών συνεργασιών με φορείς διεθνούς κύρους,
 • Η ανταπόκριση σε έκτακτες ανάγκες ανθρωπιστικής βοήθειας, υλοποιώντας πολυδιάστατα προγράμματα κοινωνικής προσφοράς.

Το Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών στηρίχθηκε στην ανάπτυξη του Διεθνούς Συστήματος ISO 9001:2015, την ευθύνη του οποίου για την ανάπτυξη, τη λειτουργία και τη συνεχή βελτίωσή του έχει η Διεύθυνση Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας και Μέτρησης Αποτελεσματικότητας Κλινικών Ομίλου, στοχεύοντας:

 • στην απαρέγκλιτη συμμόρφωση με το ισχύον νομοθετικό καθεστώς και όλες τις κανονιστικές διατάξεις που διέπουν το Εθνικό Σύστημα Υγείας της χώρας,
 • στη διαχείριση που έχει βασιστεί πάνω στην ανάλυση και καταγραφή όλων των διαδικασιών που επισυμβαίνουν σε πραγματικό χρόνο μέσα στις κλινικές του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών,
 • στην παρακολούθηση, ανάλυση και σύγκριση με τα εθνικά και διεθνή δεδομένα δεικτών και αποτελεσμάτων,
 • στην εφαρμογή της προσέγγισης διακινδύνευσης, η οποία είναι καθοριστικής σημασίας, για την αποτελεσματικότητα του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας,

έτσι ώστε να συνακολουθείται η συνεχής αύξηση της ικανοποίησης των ασθενών και όλων των αποδεκτών των υπηρεσιών που λαμβάνουν από τις κλινικές του Ομίλου.

Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, πέρα από τις ανεπτυγμένες διαδικασίες και οδηγίες του προτύπου ISO 9001:2015, ενσωματώνει στην ανάπτυξη του:

 • Διεργασίες Κλινικής Διαχείρισης
 • Διεργασίες Δομής
 • Ομιλικές Διεργασίες και Διαδικασίες
 • Διεθνή Ιατρικά Πρωτόκολλα
 • Διεθνή Νοσηλευτικά Πρωτόκολλα
 • Ασφάλεια στην Διαχείριση των Πληροφοριών
 • Ανάπτυξη Καλών Πρακτικών
 • Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων
 • Σύστημα Διαχείρισης Ιατρικών Αποβλήτων
 • Μέτρηση Ποιοτικών και Νοσοκομειακών Δεικτών
 • Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Περαιτέρω, εγκαθιστώντας ολικό σύστημα διαχείρισης ποιότητας έθεσε ως στόχο να δημιουργήσει ένα φιλικό προς το περιβάλλον νοσοκομείο, αναγνωρίζοντας τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του απέναντι στο περιβάλλον και τον άνθρωπο και ως εκ τούτου μετά από ενδελεχή σχεδιασμό και δοκιμές, ανέπτυξε και εφαρμόζει Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά ISO 14001 το οποίο και αναβάθμισε σε 14001:2015 μετά από επιτυχή επιθεώρηση από την TÜV NORD.

Για τη διασφάλιση της Υγιεινής και Ποιότητας των τροφίμων ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών εγκατέστησε το Σύστημα Διαχείρισης Επισιτιστικών Υπηρεσιών, με υψηλούς επιμέρους στόχους διασφάλισης και ελέγχου, σύμφωνους με τους ευρύτερους ποιοτικούς στόχους του Κλινικών,  ως ηγέτης στο χώρο της Υγείας.

Πιο συγκεκριμένα, μέσω του συγκεκριμένου Συστήματος Διαχείρισης, προληπτικά αναγνωρίζονται, αναλύονται και αποτρέπονται όλοι οι σχετικοί με την Ποιότητα, Υγιεινή και Ασφάλεια των τροφίμων κίνδυνοι. Για τον καθορισμό και διαχείριση των σχετικών κινδύνων, καθώς και των Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου (Critical Control Points - CCP’s), λαμβάνονται, πρωτίστως, υπόψη η ανάγκη φροντίδας των νοσηλευόμενων, η ισχύουσα νομοθεσία, οι υποδείξεις των αρμοδίων αρχών, καθώς και τα προκύπτοντα επιστημονικά δεδομένα.

Η Διεύθυνση Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας και Μέτρησης Αποτελεσματικότητας του Ομίλου έχει την αρμοδιότητα ανάπτυξης και διαρκούς βελτίωσης του συστήματος ISO 22000:2005 , η δε συνολική ευθύνη για τη λειτουργία και την αυστηρή τήρηση του ISO ανατίθεται στις κατά τόπους συντονιστικές ομάδες Ασφάλειας Τροφίμων των Κλινικών, οι οποίες λειτουργούν υπό την εποπτεία των Επιτροπών Νοσοκομειακών Λοιμώξεων και παρέχονται και οι αντίστοιχες, με την ανατεθείσα ευθύνη, αρμοδιότητες.

Για την επίτευξη των παραπάνω η Διοίκηση δεσμεύεται να διασφαλίσει ότι η πολιτική για την Ποιότητα, Υγιεινή και Ασφάλεια των τροφίμων είναι κατανοητή, και ότι εφαρμόζεται και τηρείται σε όλα τα επίπεδα οργάνωσης του Νοσοκομείου. Δεσμεύεται να στηρίζει την Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων, το Τμήμα Ποιότητας και τις συντονιστικές ομάδες Ασφάλειας Τροφίμων με όλα τα απαιτούμενα μέσα και πόρους, ώστε :

 • το σύστημα ISO 22000:2005 να λειτουργεί αποδοτικά και να καλύπτει διαρκώς τους σκοπούς της δημιουργίας του,
 • η αποτελεσματικότητα του συστήματος να ελέγχεται περιοδικά με σκοπό τη λήψη των εκάστοτε αναγκαίων διορθωτικών ενεργειών,
 • όλοι οι εμπλεκόμενοι να τηρούν τις Διαδικασίες του Συστήματος ISO 22000:2005 και να συμβάλουν στη διαρκή εδραίωση και βελτίωσή του.

Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών, προσφέρει, σήμερα, το σύνολο των ιατρικών  και νοσηλευτικών υπηρεσιών μέσω των Γενικών Κλινικών που διαθέτει, έχει αναπτύξει ένα δίκτυο 6 κλινικών υψηλών προδιαγραφών που καλύπτουν εξειδικευμένους τομείς της ιατρικής, χρησιμοποιώντας τεχνολογία αιχμής.

Περιβαλλοντική Πολιτική

Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών θέλοντας να συμβάλλει στην βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών και στην ορθότερη διαχείριση των πόρων, ανέπτυξε και εφαρμόζει Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά ISO 14001:2015.

Αναγνωρίζοντας τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του απέναντι στο περιβάλλον και τον άνθρωπο, δεσμεύεται:

 • για τον διαρκή εμπλουτισμό και βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών,
 • για την ασφαλή διαχείριση των αποβλήτων της Υγειονομικής Μονάδας και τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος,
 • για την ανταπόκριση σε έκτακτες ανάγκες ανθρωπιστικής βοήθειας, υλοποιώντας πολυδιάστατα προγράμματα κοινωνικής προσφοράς,
 • για τη συμμόρφωση με την ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία και τις κανονιστικές διατάξεις που διέπουν το Εθνικό Σύστημα Υγείας της χώρας,
 • για τη συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής του επίδοσης
 • για την πρόληψη και αποφυγή πρόκλησης ρύπανσης
 • για τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών θεμάτων, που σχετίζονται με τις δραστηριότητές του και
 • για την ορθολογική διαχείριση των πόρων.

Με την ανάπτυξη του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά ISO14001:2015 που αφορά την:

Παροχή Υπηρεσιών Υγείας

Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών προσδιορίζει όλες τις περιβαλλοντικές παραμέτρους που αφορούν τις δραστηριότητες του και αναπτύσσει διαδικασίες και προγράμματα με σκοπό την συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών του επιδόσεων.

Η περιβαλλοντική πολιτική του, εστιάζεται στην:

 • διάθεση των απαραίτητων οικονομικών πόρων για τη διαχείριση των αποβλήτων της υγειονομικής μονάδας
 • διαχείριση όλων των παραγόμενων στερεών και υγρών αποβλήτων, δίνοντας προτεραιότητα στη χωριστή συλλογή τους και την ανακύκλωση / διαχείριση
 • ορθή Διαχείριση της ενέργειας με την ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης της κατανάλωσης φυσικών πόρων
 • διαρκή ενημέρωση του προσωπικού σε θέματα περιβάλλοντος
 • εκπαίδευση και Ευαισθητοποίηση των εργαζομένων
 • συνεργασία με τις αρχές για την παροχή όλων των απαραίτητων στοιχείων

Η παρούσα περιβαλλοντική πολιτική του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών δημοσιεύεται, γνωστοποιείται, ανασκοπείται, εφαρμόζεται και στηρίζεται από κάθε εργαζόμενο στις κλινικές μας.