Μετοχική Σύνθεση

Μετοχική Σύνθεση

Η μετοχική Σύνθεση της Εταιρείας σύμφωνα με την τελευταία επίσημη ενημέρωση προς το Χ.Α. διαμορφώνεται ως εξής:

Μετοχική σύνθεση της ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.

Μέτοχος

%

Γ.ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.

39,181%

ASKLEPIOS INTERNATIONAL GMBH

36,476%

DROMEUS GLOBAL OPPORTUNITIES FUND

4,958%

EFG BANK (MONACO) S.A.M.

3,201%

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

2,776%

UME CONSOLIDATED LTD

2,753%

ΛΟΙΠΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ <2%

10,660%

ΣΥΝΟΛΟ

100,00%