ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Τμήμα Επενδυτικών Σχέσεων και Ενημέρωσης Μετόχων

Το τμήμα Επενδυτικών Σχέσεων και Ενημέρωσης Μετόχων διασφαλίζει την ορθή, άμεση, ισότιμη, πλήρη και τακτική πληροφόρηση των μετόχων της Εταιρείας, παρέχοντάς τους όλες τις αναγκαίες διευκρινίσεις και πληροφορίες σχετικώς με την άσκηση των δικαιωμάτων τους, που απορρέουν από τη μετοχική τους ιδιότητα, σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό.

Ειδικότερα:

  • Έχει την ευθύνη παρακολούθησης των υποχρεώσεων της Εταιρείας προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Χρηματιστήριο Αθηνών.
  • Φροντίζει για την αποστολή των δημοσιευμένων εταιρικών εκδόσεων, σε έγγραφη ή ηλεκτρονική μορφή σε κάθε ενδιαφερόμενο.
  • Συντονίζει τις εργασίες συλλογής όλων εκείνων των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών που απευθύνονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών, στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και στους επενδυτές, τα οποία προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.
  • Έχει την επικοινωνία των εταιρικών ανακοινώσεων προς το Χρηματιστήριο Αθηνών και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, όπως προβλέπονται από την εκάστοτε ισχύουσα χρηματιστηριακή νομοθεσία.
  • Στις αρμοδιότητές του περιλαμβάνονται η παρακολούθηση και η ενημέρωση του μετοχολογίου, η καταβολή των μερισμάτων, η υποστήριξη των Γενικών Συνελεύσεων και ο συντονισμός των εργασιών σχετικά με τις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου.
  • Έχει την υποστήριξη γενικά του έργου της Διοίκησης σε ότι αφορά την πληροφόρηση των μετόχων, των επενδυτών και των αναλυτών και της διάθεση στοιχείων σχετικά με την πορεία της Εταιρείας και του Ομίλου.

 

Στοιχεία Επικοινωνία

Τμήμα Επενδυτικών Σχέσεων και Ενημέρωσης Μετόχων

Υπεύθυνος Τμήματος: Τσάτση Θεοδώρα

 Σαρανταπόρου 1 & Δελφών 151 25, Μαρούσι, Αθήνα.

 metox@iatriko.gr

+30 210 68 62 454

+30 210 61 57 481