Νοσηλευτές - τριες & Βοηθούς Νοσηλευτών

Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1984, με την ίδρυση του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών στο Μαρούσι.

 Όλα αυτά τα χρόνια, ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών παραμένει πιστός στη διαρκή του δέσμευση να βρίσκεται «πάντα ένα βήμα μπροστά», προσφέροντας κορυφαίες και καινοτόμες υπηρεσίες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας, σύμφωνα με τις πιο αυστηρές διεθνείς προδιαγραφές και πιστοποιήσεις.

Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών διαθέτει 6 υπερσύγχρονες νοσηλευτικές μονάδες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη: το Ιατρικό Κέντρο Αθηνών με το Παιδιατρικό Κέντρο Αθηνών, το Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης, το Ιατρικό Ψυχικού, το Ιατρικό Παλαιού Φαλήρου, το Ιατρικό Δάφνης και το Ιατρικό Περιστερίου. Διαθέτει συνολικά 1.200 κλίνες & συνεργάζεται με περισσότερους από 2.800 κορυφαίους ιατρούς όλων των ειδικοτήτων, με διεθνή εμπειρία.

Στα πλαίσια της περαιτέρω ανάπτυξης του ενδιαφέρεται να προσλάβει

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ - ΤΡΙΕΣ & ΒΟΗΘΟΥΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

(ref. code nurs23)

Απαιτούμενα Προσόντα :

 • Πτυχίο Νοσηλευτικής
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ή Πτυχίο/Βεβαίωση περάτωσης σπουδών
 • Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας
 • Καλή γνώση Ms Office
 • Προϋπηρεσία στο χώρο Υγείας θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν

Χαρακτηριστικά Υποψηφίου :

 • Ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας
 • Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας
 • Συνέπεια

Η Εταιρία προσφέρει :

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών & παροχών
 • Δυνατότητα επαγγελματικής ανάπτυξης και εξέλιξης σε ένα δυναμικά εξελισσόμενο Όμιλο
 • Σύγχρονο περιβάλλον εργασίας με ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα

Αποστολή στοιχείων & Βιογραφικού

Παρακαλούμε συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία

Υπεύθυνος Επεξεργασίας: Υπεύθυνος Επεξεργασίας είναι η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.», με έδρα την Ελλάδα, Αμαρούσιο Αττικής-οδός Διστόμου 5-7, Α.Φ.Μ. 094129169, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών (εφεξής «Εταιρεία»).

Προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε: Στοιχεία ταυτοποίησης (π.χ. όνομα, επώνυμο), στοιχεία επικοινωνίας (π.χ. τηλέφωνο, email), προσωπικές πληροφορίες για την επαγγελματική και εκπαιδευτική/ακαδημαϊκή εμπειρία σας, όπως αναφέρονται στο επισυναπτόμενο βιογραφικό σημείωμα, καθώς και κάθε περαιτέρω πληροφορία που ενσωματώνεται σε αυτό.

Σκοποί επεξεργασίας: Σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 β’ ΓΚΠΔ, η Εταιρεία συλλέγει, καταχωρεί, αναλύει και εν γένει επεξεργάζεται τα δεδομένα που της παρέχετε ως υποψήφιος εργαζόμενος για την αξιολόγηση των προσόντων και ικανοτήτων σας σε σχέση με την διαθέσιμη θέση εργασίας.

Χρόνος Τήρησης των δεδομένων σας: Η Εταιρεία θα διατηρήσει το βιογραφικό σας σημείωμα για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, μετά το πέρας του οποίου θα διαγραφεί με τρόπο ασφαλή.

 

Διαβιβάσεις/Προσβάσεις: Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν θα διαβιβασθούν/αποσταλούν, ούτε θα παρασχεθεί πρόσβαση σε αυτά, σε τρίτα μη εξουσιοδοτημένα από την Εταιρεία μέρη. Ωστόσο, πρόσβαση στα δεδομένα σας ενδέχεται να έχουν κατάλληλοι τρίτοι συνεργάτες της Εταιρείας αποκλειστικά στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης και ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων, για τους οποίους η Εταιρεία εγγυάται ότι παρέχουν ένα επαρκές επίπεδο συμμόρφωσης με την υφιστάμενη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Τέλος, η Εταιρεία εγγυάται ότι τα προσωπικά σας δεδομένα δεν διαβιβάζονται σε τρίτες χώρες εκτός Ε.Ε./Ε.Ο.Χ.

Τα δικαιώματά σας: Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης, το δικαίωμα διόρθωσης και διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων, υπό όρους και στο βαθμό που κάτι τέτοιο είναι επιτρεπτό από το νόμο και εφικτό, το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, το δικαίωμα να ζητήσετε τη φορητότητα των δεδομένων σας και το δικαίωμα αντίρρησης στην επεξεργασία των δεδομένων σας. Έχετε επίσης το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή (σε περιπτώσεις όπου η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεση) για επεξεργασίες μετά την ημερομηνία άρσης της συγκατάθεσής σας. Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας και να υποβάλετε οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Εταιρείας στέλνοντας email στην ηλ. δ/νση dpo@iatriko.gr. Τέλος, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων (Ιστοσελίδα: www.dpa.gr, Email: contact@dpa.gr).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να ανατρέξετε στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρείας, διαθέσιμη εδώ.