Επιτροπή Ελέγχου

Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται με στόχο την υποστήριξη του Δ.Σ. στα καθήκοντά του, σχετικά με τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση, το σύστημα  εσωτερικού ελέγχου,  τη διασφάλιση ποιότητας, τη διαχείριση κινδύνων, την εποπτεία του τακτικού ελέγχου και του εσωτερικού ελέγχου. 

Αποτελεί ανεξάρτητη επιτροπή του Δ.Σ.. Τα τρία (3) τουλάχιστον μέλη που την απαρτίζουν, είναι μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. και τρίτοι, που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. 

Η πλειοψηφία των μελών της, είναι ανεξάρτητα και δεν έχουν σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία και τον Όμιλο,  σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2, του άρθρου 9 του νόμου 4706/2020, όπως αυτός ισχύει. 

Σύμφωνα με σχετική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 10/7/2019, η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου είναι η ακόλουθη: 

Αγησίλαος Παναγάκος, Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου

Αλεξάνδρα Μικρουλέα, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ., Μέλος Επιτροπής Ελέγχου

Παναγιώτης Κατσίχτης, Μέλος Επιτροπής Ελέγχου

 

H θητεία των μελών της Επιτροπής διαρκεί μέχρι τη λήξη της θητείας του Δ.Σ., εκτός εάν άλλως αποφασιστεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Η Επιτροπή συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα, κατ’ ελάχιστο έξι (6) φορές ετησίως και εκτάκτως, όταν απαιτηθεί. Σε κάθε περίπτωση, τηρούνται σχετικά πρακτικά. Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής συμμετέχει το σύνολο των μελών της. Δύναται επίσης να καλεί, όποτε κρίνεται σκόπιμο, βασικά διευθυντικά στελέχη που εμπλέκονται στη διακυβέρνηση της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένου ενδεικτικά και όχι περιοριστικά του Διευθύνοντος Συμβούλου, του Οικονομικού Διευθυντή και του Επικεφαλής της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου, να παρακολουθούν συγκεκριμένες συνεδριάσεις ή συγκεκριμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Αρμοδιότητες Επιτροπής Ελέγχου Διατηρούμενης ακέραιης της ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) της Εταιρείας, η Επιτροπή έχει σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει και εξειδικεύεται στον Κανονισμό Λειτουργίας της, τις κάτωθι αρμοδιότητες:

  • Ενημερώνει το Δ.Σ. της Εταιρείας για το αποτέλεσμα του υποχρεωτικού ελέγχου και επεξηγεί πώς συνέβαλε ο υποχρεωτικός έλεγχος στην ακεραιότητα της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και ποιος ήταν ο ρόλος της Ελεγκτικής Επιτροπής στην εν λόγω διαδικασία. Ειδικότερα η Επιτροπή παρακολουθεί τη διαδικασία και τη διενέργεια του υποχρεωτικού ελέγχου των ατομικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας. Στο πλαίσιο αυτό ενημερώνει το Δ.Σ. υποβάλλοντας σχετική αναφορά για τα θέματα που προέκυψαν από τη διενέργεια του υποχρεωτικού ελέγχου επεξηγώντας αναλυτικά: α) Τη συμβολή του υποχρεωτικού ελέγχου στην ποιότητα και ακεραιότητα της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, δηλαδή στην ακρίβεια, πληρότητα και ορθότητα της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών γνωστοποιήσεων, που εγκρίνει το Δ.Σ. και δημοσιοποιείται και β) Τον ρόλο της Επιτροπής στην υπό (α) ανωτέρω διαδικασία, δηλαδή καταγραφή των ενεργειών που προέβη η Επιτροπή κατά τη διαδικασία διεξαγωγής του υποχρεωτικού ελέγχου. Στο πλαίσιο της ανωτέρω ενημέρωσης του Δ.Σ. η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη της το περιεχόμενο της συμπληρωματικής έκθεσης, την οποία ο Ορκωτός Ελεγκτής λογιστής της υποβάλει και η οποία περιέχει τα αποτελέσματα του υποχρεωτικού ελέγχου που διενεργήθηκε και πληροί τουλάχιστον τις συγκεκριμένες απαιτήσεις σύμφωνα με το άρθρο 11 του Κανονισμού (EE) αριθ. 537/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014.
  • Παρακολουθεί τη διαδικασία χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και υποβάλλει συστάσεις ή προτάσεις για την εξασφάλιση της ακεραιότητάς της. Ειδικότερα, η Επιτροπή παρακολουθεί, εξετάζει και αξιολογεί τη διαδικασία σύνταξης της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, δηλαδή τους μηχανισμούς και τα συστήματα παραγωγής, τη ροή και τη διάχυση των χρηματοοικονομικών πληροφοριών που παράγουν οι εμπλεκόμενες οργανωτικές μονάδες της Εταιρείας. Στις παραπάνω ενέργειες της Επιτροπής περιλαμβάνεται και η λοιπή δημοσιοποιηθείσα πληροφόρηση με οποιοδήποτε τρόπο (π.χ χρηματιστηριακές ανακοινώσεις, δελτία τύπου) σε σχέση με τις χρηματοοικονομικές πληροφορίες. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή ενημερώνει το Δ.Σ. με τις διαπιστώσεις της και υποβάλει προτάσεις βελτίωσης της διαδικασίας, εφόσον κριθεί σκόπιμο.
  • Παρακολουθεί την αποτελεσματικότητα των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου, διασφάλισης της ποιότητας και διαχείρισης κινδύνων της επιχείρησης και, κατά περίπτωση, του τμήματος εσωτερικού ελέγχου της, όσον αφορά τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση της Εταιρείας, χωρίς να παραβιάζει την ανεξαρτησία της. Ειδικότερα, η Επιτροπή παρακολουθεί, εξετάζει και αξιολογεί την επάρκεια και αποτελεσματικότητα του συνόλου των πολιτικών, διαδικασιών και δικλείδων ασφαλείας της Εταιρείας αναφορικά αφενός με το σύστημα του εσωτερικού ελέγχου και αφετέρου με την εκτίμηση και τη διαχείριση κινδύνων, σε σχέση με τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση.
  • Ως προς τη λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου, η Επιτροπή παρακολουθεί και επιθεωρεί την ορθή λειτουργία της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου σύμφωνα με τα επαγγελματικά πρότυπα καθώς και το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο και αξιολογεί το έργο, την επάρκεια και την αποτελεσματικότητά της, χωρίς ωστόσο να επηρεάζει την ανεξαρτησία της. Επίσης, η Επιτροπή επισκοπεί τη δημοσιοποιηθείσα πληροφόρηση ως προς τον εσωτερικό έλεγχο και τους κυριότερους κινδύνους και αβεβαιότητες της Εταιρείας, σε σχέση με τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή ενημερώνει το Δ.Σ. με τις διαπιστώσεις της και υποβάλει προτάσεις βελτίωσης, εφόσον κριθεί σκόπιμο.
  • Παρακολουθεί τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετήσιων και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και ιδίως την απόδοσή του, λαμβάνοντας υπόψη οποιαδήποτε πορίσματα και συμπεράσματα της αρμόδιας αρχής σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 26 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 537/2014.
  • Επισκοπεί και παρακολουθεί την ανεξαρτησία των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών ή των ελεγκτικών εταιρειών σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22, 23, 26 και 27 καθώς και σύμφωνα με το άρθρο 6 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 537/2014 και ιδίως την καταλληλότητα της παροχής μη ελεγκτικών υπηρεσιών στην Εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 5 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 537/2014.
  • Είναι υπεύθυνη για τη διαδικασία επιλογής Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών ή ελεγκτικών εταιρειών και προτείνει τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές ή τις ελεγκτικές εταιρείες που θα διοριστούν σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 537/2014.