Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου

Η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου αποτελεί μια ανεξάρτητη και αντικειμενική, διασφαλιστική και συμβουλευτική δραστηριότητα, σχεδιασμένη να προσθέτει αξία στην Εταιρεία και τους μετόχους της. Βοηθάει την Εταιρεία να επιτύχει τους αντικειμενικούς σκοπούς της, υιοθετώντας μια συστηματική και επαγγελματική προσέγγιση στην αξιολόγηση και στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών «Διαχείρισης Κινδύνων», των «Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου (ΣΕΕ)» και της «Εταιρικής Διακυβέρνησης

Η λειτουργία της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου, προβλέπεται από τον νόμο 4706/2020 και ειδικότερα τα άρθρα 15 και 16 όπως αυτά ισχύουν καθώς και οποιαδήποτε άλλη σχετική απόφαση εκδίδεται για την εφαρμογή τους. Η λειτουργία αυτή, εξειδικεύεται από τον «Κανονισμό Λειτουργίας της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου» που εγκρίνεται από την Επιτροπή Ελέγχου.

Το πεδίο ευθύνης της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου που αφορά την παρακολούθηση και βελτίωση των λειτουργιών και των πολιτικών, αναφορικά με το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου (ΣΕΕ), περιλαμβάνει τόσο τη Μητρική Εταιρεία όσο και τις σημαντικές, ελεγχόμενες από αυτήν, εταιρείες, που συνιστούν τον Όμιλο Ιατρικού Αθηνών.

Στην κορυφή της οργανωτικής δομής της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου, βρίσκεται ο Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου.

Ο Επικεφαλής της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου, ορίζεται από το Δ.Σ. της Εταιρείας, έπειτα από πρόταση της Επιτροπής Ελέγχου.

Είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης υπάλληλος, προσωπικά και λειτουργικά ανεξάρτητος και αντικειμενικός κατά την άσκηση των καθηκόντων του και διαθέτει τις κατάλληλες γνώσεις και τη σχετική επαγγελματική εμπειρία.

Η Εταιρεία, ενημερώνει την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για οποιαδήποτε μεταβολή του Επικεφαλής της Διεύθυνσης  Εσωτερικού Ελέγχου, υποβάλλοντας τα πρακτικά της σχετικής συνεδρίασης του Δ.Σ., εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη μεταβολή αυτή.

Η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου υπάγεται διοικητικά, στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και λειτουργικά, στην Επιτροπή Ελέγχου.

Ο Επικεφαλής της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου παρίσταται στις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων της Εταιρείας.

Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου

Η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου, παρακολουθεί, ελέγχει και αξιολογεί τα εξής πεδία :

  1. Την εφαρμογή του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας και το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου (ΣΕΕ), της Εταιρείας και του Ομίλου, ιδίως ως προς την επάρκεια και την ορθότητα της παρεχόμενης χρηματοοικονομικής και μη πληροφόρησης, της διαχείρισης κινδύνων, της κανονιστικής συμμόρφωσης και του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία και ο Όμιλος.
  2. Τους μηχανισμούς Διασφάλισης Ποιότητας.
  3. Τους μηχανισμούς Εταιρικής Διακυβέρνησης.
  4. Την τήρηση των δεσμεύσεων που περιέχονται σε ενημερωτικά δελτία και τα επιχειρηματικά σχέδια της Εταιρείας σχετικά με τη χρήση των κεφαλαίων που αντλήθηκαν από τη ρυθμιζόμενη αγορά.

Η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου, έχει πλήρη πρόσβαση σε όλα τα αρχεία και στοιχεία, εργαζόμενους, χώρους και δραστηριότητες της Εταιρείας και του Ομίλου, τα οποία είναι απαραίτητα για την υλοποίηση του ελεγκτικού έργου.