24ωρη καταγραφή ηλεκτροκαρδιογραφήματος (holter ρυθμού)

Το Holter ρυθμού είναι μία ιδιαίτερα διαδεδομένη και απλή μη επεμβατική εξέταση με την οποία επιτυγχάνεται η συνεχής παρακολούθηση του καρδιακού ρυθμού για διάστημα συνήθως 24 έως 48 ωρών.

Η καταγραφή της ηλεκτρικής δραστηριότητας της καρδιάς επιτυγχάνεται μέσω ηλεκτροδίων (συνήθως 5-7 και σε ειδικές περιπτώσεις 10) τα οποία επικολλούνται σε συγκεκριμένα σημεία στο θώρακα. Η ηλεκτρική δραστηριότητα καταγράφεται σε μία μικρή συσκευή την οποία φέρει μαζί του ο ασθενής και την οποία μπορεί να στερεώσει  σε ειδική θήκη στη ζώνη του. Όταν ο ασθενής φέρει το Holter, πρέπει κατά βάση να ακολουθεί κανονικά το καθημερινό του πρόγραμμα και να επιτελεί τις συνήθεις του δραστηριότητες, με μόνο περιορισμό ότι δεν επιτρέπεται να κάνει μπάνιο.

Ο ασθενής όταν φέρει το Holter, είτε καταγράφει σε ημερολόγιο την εμφάνισης συμπτωμάτων, είτε πατάει ένα ειδικό κουμπί στη συσκευή, ώστε να διασωθεί στη μνήμη της η συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Με τον τρόπο μπορεί να συσχετισθούν τα συμπτώματα του ασθενή με ευρήματα του Holter.

Η ανάλυση των δεδομένων πραγματοποιείται με λεπτομερή τρόπο και με χρήση ειδικού λογισμικού. Βασικές πληροφορίες που προκύπτουν σε κάθε περίπτωση είναι η καταγραφή επεισοδίων βραδυκαρδίας ή ταχυκαρδίας και η μέτρηση της μέσης καρδιακής συχνότητας καθόλο το 24ώρο και ξεχωριστά την ημέρα και την νύχτα. Τα τελευταία έτη έχουν αναπτυχθεί σύγχρονες εφαρμογές που προσφέρουν επιπρόσθετες πληροφορίες μέσα από ειδική ανάλυση του καρδιακού ρυθμού. Βασικός ρόλος των επιπρόσθετων δεικτών είναι η διαστρωμάτωση κινδύνου για αιφνίδιο καρδιακό θάνατο σε ειδικές ομάδες ασθενών, όπως οι ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια (ισχαιμικής και διατατικής), παλαιό έμφραγμα μυοκαρδίου, μυοκαρδιοπάθειες, ηλεκτρικά νοσήματα της καρδιάς και έκτακτες κοιλιακές συστολές.

Στο Athens Heart Center είναι δυνατή η εξαγωγή τέτοιων δεικτών από το ειδικό λογισμικό του Holter ρυθμού, όπως τα όψιμα δυναμικά, η μεταβλητότητα του καρδιακού ρυθμού και η μέτρηση του διαστήματος QT.