Νέο ΔΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Εταιρεία ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ E.A.E. γνωστοποιεί ότι με την από 23-5-2018 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, εκλέχτηκε η κα Βασιλική Μέγγου του Ιωάννη, ως νέο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος, ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Βασιλείου Δ. Τουντόπουλου.

Μετά την ανωτέρω εκλογή της κας Βασιλικής Μέγγου ως νέου μέλους Δ.Σ., η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, του οποίου η θητεία λήγει στις 23-6-2019, έχει ως ακολούθως:

1. Γεώργιος Β. Αποστολόπουλος, Πρόεδρος του Δ.Σ., Εκτελεστικό Μέλος

2. Χρήστος  Γ.  Αποστολόπουλος,  Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.,  Εκτελεστικό Μέλος

3. Βασίλειος Γ. Αποστολόπουλος,  Δ/νων Σύμβουλος, Εκτελεστικό  Μέλος

4. Jan Liersch, Σύμβουλος, μη Εκτελεστικό Μέλος

5. Αλεξάνδρα Π. Μικρουλέα, Σύμβουλος,  Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος

6. Βασιλική Ι. Μέγγου,  Σύμβουλος,  Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος

7. Νικόλαος Χ. Κορίτσας, Σύμβουλος,  Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος