Απάντηση σε ερώτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σε συνέχεια της υπ’ αρ. πρωτ. 4382/02-12-2013 επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αναφορικά με την απόδοση στον ΕΟΠΥΥ του rebate και του clawback επί των τιμολογήσεων που αναφέρονται στις Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 01.01 – 30.09.2013 της Εταιρείας Ιατρικό Αθηνών ΕΑΕ και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 3556/2007, γνωστοποιούμε στο επενδυτικό κοινό τα ακόλουθα:

 Α) Στο πλαίσιο της δημοσιονομικής προσαρμογής της Ελληνικής Οικονομίας και προκειμένου να επιτευχθούν οι όροι που έχουν τεθεί από το μεσοπρόθεσμο πλαίσιο δημοσιονομικής σταθερότητας, ψηφίστηκε ο Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167Α/23-07-2013), ο οποίος στο άρθρο 100 προβλέπει ότι η μηνιαία δαπάνη του ΕΟΠΥΥ για διαγνωστικές εξετάσεις, νοσηλεία και φυσικοθεραπείες που παρέχονται από ιδιωτικούς παρόχους προς τους ασφαλισμένους του ταμείου δεν δύναται να υπερβαίνει το 1/12 των εγκεκριμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ. Σε περίπτωση υπέρβασης, το υπερβάλλον ποσό θα αναζητείται εκ μέρους του ΕΟΠΥΥ από τους συμβεβλημένους παρόχους με την μορφή «αυτόματων επιστροφών (clawback)». Το συνολικό ποσό της επιστροφής υπολογίζεται σε εξαμηνιαία βάση και συναρτάται από τη διαφορά της προϋπολογισμένης δαπάνης σε σχέση με την πραγματοποιηθείσα, όπως προκύπτει από τις υποβολές του κάθε παρόχου.

Με την υπ’ αρ. Υ9/οικ. 77307 (ΦΕΚ 2045Β/22-08-2013) Απόφαση του Υπουργού Υγείας, ορίζεται ότι για το 2013 ο προϋπολογισμός της δαπάνης του ΕΟΠΥΥ για το 2013 δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των 520εκ. ευρώ για νοσηλείες και το ποσό των 370εκ. ευρώ για διαγνωστικές εξετάσεις.

Επιπλέον, με την παρ. 5 του αρ. 100 του Ν. 4172/2013 καθιερώνεται κλιμακούμενο ποσοστό επί των οφειλών του ΕΟΠΥΥ για νοσηλεία, διαγνωστικές εξετάσεις και φυσικοθεραπείες των ασφαλισμένων του προς τους ιδιώτες παρόχους, ως επιστροφή (rebate) για κάθε μήνα. Το ποσό της επιστροφής που οφείλει ο πάροχος συμψηφίζεται με το ποσό που καταβάλει ο ΕΟΠΥΥ σε αυτόν και υπολογίζεται επί του νόμιμου παραστατικού.

Με την υπ’ αρ. Υ9/οικ. 91813 (ΦΕΚ 2511Β/07-10-2013) Απόφαση του Υφυπουργού Υγείας, καθορίστηκαν τα κλιμακούμενα ποσοστά επί των οφειλών του ΕΟΠΥΥ προς τους συμβεβλημένους παρόχους, που αποτελούν βάση υπολογισμού για το rebate.

Η ισχύς των ανωτέρω νομοθετικών ρυθμίσεων είναι αναδρομική από 01/01/2013 και έχει διάρκεια έως τις 31/12/2015.

Σε ό,τι αφορά στο θέμα της λογιστικής απεικόνισης, λαμβάνοντας υπόψη ότι η Εταιρεία δεν αποδέχεται τα εν λόγω ποσά για τους λόγους που αναφέρονται στη συνέχεια, καθώς και η προχειρότητα υπολογισμού τους, δεν επιτρέπουν στην Εταιρεία στην παρούσα φάση να επιλέξει τον ορθό λογιστικό χειρισμό τους ακόμα και στην περίπτωση που θα επέλεγε να τα αναγνωρίσει λογιστικά (π.χ. έκδοση πιστωτικών τιμολογίων ή σχηματισμός πρόβλεψης δαπάνης). Σε κάθε περίπτωση, η επιλογή ενσωμάτωσης των μεγεθών αυτών στις Οικονομικές Καταστάσεις θα είχε αρνητική επίδραση στα Αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, καθώς και στα Ίδια Κεφάλαια, τόσο για την Εταιρεία, όσο και για τον Όμιλο. 

Β) Σύμφωνα με το υπ’ αρ. πρωτ. 3015/29-10-2013 έγγραφο του ΕΟΠΥΥ το ποσό επιστροφής (rebate) του άρθρου 100 παρ.5 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167Α- 23.07.2013) ανέρχεται σε 6.635.374.06 ευρώ και αφορά στο πρώτο εξάμηνο του έτους 2013.

Αντίστοιχα, σύμφωνα με το υπ’ αρ. πρωτ. 25191/12-11-2013 έγγραφο του ΕΟΠΥΥ, το ποσό της αυτόματης επιστροφής (clawback) προς τον ΕΟΠΥΥ, ανέρχεται σε 14.170.748.64 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για το πρώτο εξάμηνο του έτους 2013.

Σύμφωνα με το εν λόγω έγγραφο, θα ακολουθήσει έγγραφη ή ηλεκτρονική ατομική ειδοποίηση σχετικά με τη διαδικασία συμψηφισμού ή/και απόδοσης του ανωτέρω ποσού, ενώ η οριστικοποίηση του ποσού θα γίνει επί εκκαθαρισμένων οφειλών.

Γ) Η Ιατρικό Αθηνών ΕΑΕ έχει ήδη ασκήσει 2 αιτήσεις ακυρώσεως στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά των σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων. Πέραν αυτών έχουν κατατεθεί ανάλογες προσφυγές από τον Σύνδεσμο Ελληνικών Κλινικών (ΣΕΚ) και την Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικών Κλινικών (ΠΕΙΚ). Επιπλέον, η Εταιρεία μας έχει ασκήσει 2 προσφυγές και 2 αιτήσεις αναστολής κατά των ατομικών πράξεων του ΕΟΠΥΥ στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών.

Δ) Στις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις που αφορούν στην περίοδο από 01.01 – 30.09 2013, δεν αναγνωρίστηκαν προβλέψεις σχετικά με το rebate και το clawback, όπως αναφέρεται στη σημείωση 31 «Μεταγενέστερα Γεγονότα». 

 

Σύμφωνα με το ΔΛΠ 37 – Προβλέψεις, προκειμένου να ενσωματωθεί μία υποχρέωση στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης και αντίστοιχη δαπάνη στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων στις Οικονομικές Καταστάσεις πρέπει να πληρούνται τρεις προϋποθέσεις, εκ των οποίων οι δύο είναι: η αξιόπιστη μέτρηση της υποχρέωσης και η μεγάλη πιθανότητα ταμειακού διακανονισμού της. Στην συγκεκριμένη περίπτωση, κατά την άποψη της Διοίκησης οι προϋποθέσεις αυτές δεν πληρούνται.

Πιο συγκεκριμένα, κατά την γνώμη της Διοίκησης της Εταιρείας ο τρόπος υπολογισμού του clawback δεν είναι ορθός και κατά συνέπεια μη αξιόπιστος, καθώς σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο του ΕΟΠΥΥ, «η οριστικοποίηση του ποσού αυτόματης επιστροφής (clawback) του Α’ εξαμήνου 2013 θα γίνει επί εκκαθαρισμένων οφειλών». Η εν λόγω εκκαθάριση, μέχρι την ημερομηνία έγκρισης των Οικονομικών Καταστάσεων, καθώς και της παρούσης επιστολής, δεν είχε ολοκληρωθεί από την πλευρά του ΕΟΠΥΥ.

Σε ό,τι αφορά στο rebate, η Διοίκηση της Εταιρείας όπως αναφέρθηκε στο σημείο Γ της παρούσας, έχει προσφύγει στην Ελληνική Δικαιοσύνη. Τόσο η Διοίκηση της Εταιρείας, όσο και οι νομικοί της σύμβουλοι, εκτιμούν ότι οι εν λόγω νομικές ενέργειες θα δικαιωθούν και κατά συνέπεια δεν πληρείται η τρίτη προϋπόθεση που αναφέρεται στο ΔΛΠ 37. Η ίδια εκτίμηση υπάρχει και για την περίπτωση του clawback.

Ε) Ανεξαρτήτως των ανωτέρω πρέπει να ληφθούν υπόψη και τα εξής:

  1. αναμένεται αναθεώρηση του προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ, γεγονός που θα διαφοροποιήσει τα ανωτέρω ποσά,
  2. τα αναφερόμενα στο rebate και clawback ποσά, έχουν προκύψει με πρόδηλα εσφαλμένους υπολογισμούς,
  3. τα αναμενόμενα αποτελέσματα των ελέγχων των ελεγκτικών εταιρειών και η αναθεώρηση αυτών θα έχουν και αυτά επίδραση στη διαμόρφωση των ανωτέρω ποσών,
  4. εκτός των νομικών ενεργειών που έχει προβεί η Εταιρεία μας όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, υπάρχει σε εξέλιξη συνεργασία του Υπουργείου Υγείας με τις ιδιωτικές κλινικές για την ομαλή επίλυση όλων αυτών των προβλημάτων.

Σύμφωνα με την ως άνω επιχειρηματολογία, η περαιτέρω γνωστοποίηση, αβέβαιων ποσών, πέραν αυτής που αναφέρεται στις Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 01.01 – 30.09.2013 για το clawback και το rebate, ενδέχεται να παραπλανήσει και να οδηγήσει το επενδυτικό κοινό σε εσφαλμένα συμπεράσματα για την ομαλή λειτουργία της Εταιρείας και του Ομίλου στο μέλλον, παρά να διασφαλίσει το αναφαίρετο δικαίωμα ενημέρωσής του.

Τέλος, πιστεύουμε απόλυτα ότι η Ελληνική Δικαιοσύνη στην οποία έχουμε αποτανθεί, διαπιστώνοντας το μη σύννομο των ως άνω Υπουργικών Αποφάσεων, θα μας δικαιώσει.

Covid-19
Προπληρωμή Test