Ανακοίνωση Ν. 3340/2005 – 14.10.2014

Σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005, το άρθρο 6, παρ. 1 της υπό στοιχεία 3/347/2005 απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η εταιρεία «ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» γνωστοποιεί, κατόπιν έγγραφης ενημέρωσης που έλαβε στις 14.10.2014, ότι στις 13.10.2014 o κ. Γεώργιος Β. Αποστολόπουλος, Πρόεδρος του Δ.Σ. της Εταιρείας, απέκτησε συνολικά 5.500 μετοχές της Εταιρείας έναντι συνολικού τιμήματος 4.397,13 ευρώ. 

Covid-19
Προπληρωμή Test