ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η εταιρεία «ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.» γνωστοποιεί ότι εξακολουθεί να δεσμεύεται από το Διοικητικό Συμβούλιο που εξελέγη από την Τακτική  Γενική Συνέλευση  της 23-6-2016, όπως αυτό ισχύει μετά τις από 30-5-2017 και 23-5-2018 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου περί  αντικαταστάσεως  μελών του, όπως  επικυρώθηκαν  αντιστοίχως από τις  από  28-6-2017 και  29-6-2018 Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων της εταιρείας  καθώς και την από  1-10-2018  απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περί αντικαταστάσεως  μέλους αυτού, όπως έχει καταχωρηθεί, ανακοινωθεί και ισχύει (ανακοίνωση ΓΕΜΗ αρ. πρωτ.1413422/22-10-2018),  η θητεία του οποίου, έχουσα  ορισθεί έως 23-6-2019,  παρατείνεται εκ του νόμου, και συγκεκριμένα σύμφωνα με το άρθρο 85 του ν. 4548/2018 μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση της 10-7-2019, για την  εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου, και μέχρι λήψεως της σχετικής απόφασης.

Μαρούσι, 20-6-2019