Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556/2007

H ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε., ανακοινώνει ότι σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 και το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014, ο κος Ευάγγελος Β. Αποστολόπουλος, υπόχρεο πρόσωπο, σύμφωνα με την από 27/05/2020 γνωστοποίηση συναλλαγής προς την Εταιρεία, προέβη την 26/05/2020 σε πώληση 2.448 κοινών μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας €3.489,22 .