Εταιρικές Πράξεις

Εταιρικές Πράξεις

Η εξέλιξη του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας είναι η ακόλουθη:

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας είχε ορισθεί αρχικά σε δρχ. 5.000.000 ολοσχερώς καταβεβλημένο, διαιρείτο δε σε πέντε χιλιάδες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δρχ. 1.000 εκάστη όπως αναγράφεται στο αρχικό καταστατικό της Εταιρίας (ΦΕΚ2487/26-8-83).

Με την από 20/11/87 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 15.000.000 δρχ. με την έκδοση 15.000 μετοχών, ονομαστικής αξίας δρχ. 1.000 εκάστη (ΦΕΚ 3.004/30-12-87). Η εν λόγω αύξηση πραγματοποιήθηκε με την κεφαλοποίηση μερισμάτων χρήσεως 1986 ποσού δρχ. 10.251.531 και την καταβολή μετρητών δρχ. 4.784.469 από τους παλαιούς μετόχους. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των δρχ. 20.000.000 διαιρούμενο σε 20.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δρχ. 1.000 εκάστη.

Με την από 28/6/90 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας: Μειώθηκε η ονομαστική αξία της μετοχής από 1.000 σε 100 δρχ. και εκδόθηκαν δέκα (10) νέες μετοχές, ονομαστικής αξίας δρχ. 100 εκάστη. Αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά 200.000.000 με την έκδοση 2.000.000 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας δρχ. 100 από τις οποίες 1.200.000 μετοχές κοινές ονομαστικές και 800.000 μετοχές προνομιούχες ονομαστικές. Η εν λόγω αύξηση καλύφθηκε εξ΄ολοκλήρου από τους παλαιούς μετόχους στην τιμή της ονομαστικής αξίας με την καταβολή μετρητών. Έτσι, το Μετοχικό Κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των δρχ. 220.000.000 διαιρούμενο σε 1.400.000 μετοχές κοινές ονομαστικές και 800.000 μετοχές προνομιούχες ονομαστικές, ονομαστικής, αξίας δρχ. 100 και για τις δύο κατηγορίες μετοχών (ΦΕΚ 4060/14-11-90).

Με την από 15/03/91 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας κατά δρχ. 300.000.000 με την έκδοση 3.000.000 κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δρχ. 100 εκάστη. Η αύξηση καλύφθηκε με την μετοχοποίηση κατάθεσης των μετόχων ποσού δρχ. 192.970.000 που είχε πραγματοποιηθεί από την 7/8/1990 και με καταβολή μετρητών δρχ. 107.030.000 από τους παλαιούς μετόχους. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των δρχ. 520.000.000 διαιρούμενο σε 4.400.000 μετοχές κοινές ονομαστικές και σε 800.000 μετοχές προνομιούχες ονομαστικές, ονομαστικής αξίας δρχ. 100 ανά μετοχή.

H Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας στις 15/05/91 αποφάσισε ομόφωνα: Την μετατροπή όλων των προνομιούχων ονομαστικών μετοχών (800.000) σε κοινές ονομαστικές και, την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά δρχ. 142.500.000 με την έκδοση 1.425.000 κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δρχ. 100 ανά μετοχή. Από τις πιο πάνω μετοχές 1.325.000 θα διατεθούν με δημόσια εγγραφή στην τιμή των δρχ. 2.000 ανά μετοχή ενώ οι υπόλοιπες 100.000 μετοχές θα καλυφθούν με Ιδιωτική Τοποθέτηση (Ανάδοχοι – Θεσμικοί Επενδυτές – Παλαιοί Μέτοχοι) στην ίδια τιμή με τη δημόσια εγγραφή 2.000 ανά μετοχή. (ΦΕΚ 3061/11-7-91).

Με τις από 15/05/1991 και 14/06/1991 αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας αυξήθηκε το μετοχικό της κεφάλαιο κατά 142.500.000 δρχ. δι΄ εκδόσεως 1.425.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας δρχ. 100 και τιμή έκδοσης δρχ. 2.000 της διαφοράς μεταφερομένης σε πίστωση του αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 662.500.000 δρχ. διαιρούμενο σε 6.625.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης δρχ. 100. (ΦΕΚ 3061/11-7-91).

Με τις από 20/07/1993 και 11/01/1994 αποφάσεις της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας αυξήθηκε το μετοχικό της κεφάλαιο κατά 49.687.500 δραχμές δια εκδόσεως 496.875 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου ονομαστικής αξίας δραχμών 100 εκάστης και τιμής έκδοσης δρχ. 2.200 της διαφοράς μεταφερομένης σε πίστωση του αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε 712.187.500 δρχ. διαιρούμενο σε 7.121.875 μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης δρχ. 100. (ΦΕΚ 697/22-2-92).

Με την 29/07/1994 απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας: α) ματαιώθηκε η απόφαση γενικής συνέλευσης των μετόχων της 11/1/1994 περί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά 49.687.500 δρχ. με την έκδοση 496.875 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών αξίας 100 δρχ. εκάστης. β) αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας και αναπροσαρμογή των παγίων κατά 186.434.862 δρχ. και κεφαλαιοποίηση μέρους αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο κατά 475.065.138 δρχ. ήτοι αυξήθηκε συνολικά το μετοχικού κεφάλαιο κατά 662.500.000 δρχ. με την έκδοση 6.625.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 100 δρχ. εκάστη. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε δρχ. 1.325.000.000 διαιρούμενο σε 13.250.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. 100 εκάστης. (ΦΕΚ 4865/12-8-94).

Με την από 26/06/1997 απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο κατά 662.500.000 δραχμές, ήτοι αυξήθηκε συνολικά το μετοχικό κεφάλαιο κατά 662.500.000 με την έκδοση 6.625.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 100 εκάστη. (ΦΕΚ 6398/5-9-97).

Με την από 30/06/1998 απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας λόγω της συγχώνευσης με απορρόφηση των ανωνύμων εταιριών ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ε.Α.Ε. και ΚΕΝΤΡΟ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ Α.Ε. με το διακριτικό τίτλο ΑΠΟΛΛΩΝΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ κατά 1.009.050.000 δραχμές, με την έκδοση 10.090.500 νέων κοινών μετοχών, ονομαστικής αξίας 100 δραχμών της κάθε μιας. Και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε 2.996.550.500 δρχ. διαιρούμενο σε 29.965.500 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100) δραχμών της κάθε μιας. (ΦΕΚ 10054/31-12-98).

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας στις 15/10/1999 αποφάσισε την αύξηση του Μετοχικού της Κεφαλαίου κατά 17.979.300.000 Δρχ:

1. Με κεφαλαιοποίηση του έκτακτου αποθεματικού της κατά 2.996.550.000 Δρχ. και τη διανομή δωρεάν ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας Δρχ. 100 η μία σε αναλογία 1 νέα για κάθε 1 παλαιά μετοχή

2. Με καταβολή μετρητών κατά 14.982.750.000 δρχ και την έκδοση 14.982.750 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 100 δρχ και τιμή διάθεσης 1.000 δρχ η μία. Επιπρόσθετα, θα δοθούν 17.250 νέες μετοχές στα στελέχη της εταιρίας με αντίστοιχη παραίτηση από το δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων. Η διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο ύψους 13.500.000.000 δρχ θα πιστωθεί στον λογαριασμό «Αποθεματικό από την Έκδοση Μετοχών υπέρ το Άρτιο»

Έτσι το κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε Δρχ. 7.493.100.000 διαιρούμενο σε 74.931.000 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας Δρχ. 100 η κάθε μία.

Με την από 30/9/2001 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετοχών της εταιρείας αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας λόγω της συγχώνευσης με απορρόφηση των ανωνύμων εταιρειών ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ και ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ με τον διακριτικό τίτλο IASIS κατά 1.351.499.000 δραχμές, με την έκδοση 9.054.980 μετοχές ονομαστικής αξίας 100 δρχ. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέλθει σε 8.398.598.000 δρχ διαιρούμενο σε 83.985.980 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 100 δρχ η κάθε μια (ΦΕΚ 11548/31-12-2001)

Με την από 29/6/2002 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε 0,31 Ευρώ με αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας από αναπροσαρμογή παγίων ποσού 624.073,41 ΕΥΡΩ και αποθεματικών από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο 764.190,81 Ευρώ (συνολικά 1.388.264,22 Ευρώ). Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 26.035.653,80 Ευρώ, διαιρούμενο σε 83.985.980 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,31 Ευρώ η κάθε μια (ΦΕΚ 8180/1-8-2002)

Το 2003 δεν πραγματοποιήθηκε καμία μεταβολή στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας.

 

Covid-19
Προπληρωμή Test