Υπέρηχοι

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το Τμήμα Υπερηχοτομογραφίας προσφέρει ένα ευρύ φάσμα διαγνωστικών και επεμβατικών εξετάσεων που αφορούν στους ενήλικες και παιδιά.

Το μεγάλο εύρος των αμιγώς απεικονιστικών εξετάσεων που πραγματοποιούνται στο Τμήμα Υπερηχοτομογραφίας, συμπληρώνεται από επεμβατικές διαγνωστικές πράξεις (βιοψίες-παρακεντήσεις νεφροστομίες – παροχετεύσεις - θρόμβωση ψευδοανευρυσμάτων).

Ο εξοπλισμός του τμήματος Υπερηχοτομογραφίας, ο οποίος ακολουθεί την εξέλιξη κάθε νέας τεχνολογίας, επιτρέπει τη διενέργεια όλων των νέων εφαρμογών της υπερηχοτομογραφίας, όπως η τρισδιάστατη απεικόνιση, η χρήση σκιαγραφικών των υπερήχων και η ελαστογραφία.

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Στο Τμήμα Υπερηχοτομογραφίας εκτελούνται καθημερινά εξετάσεις υπερηχοτομογραφίας και υπερηχοτομογραφικά καθοδηγούμενες επεμβατικές πράξεις από εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό.

Ειδικότερα, στο τμήμα Υπερηχοτομογραφίας διενεργούνται οι παρακάτω εξετάσεις:

Απλές διαγνωστικές υπερηχοτομογραφικές εξετάσεις

  • Υπερηχογράφημα κοιλίας (άνω κοιλίας-κάτω κοιλίας). Στην εξέταση αυτή μελετάται το σύνολο των συμπαγών οργάνων της κοιλίας, τα χοληφόρα, το ουροποιητικό σύστημα και ο οπισθοπεριτοναϊκός χώρος.
  • Υπερηχογράφημα επιφανειακών οργάνων. Η εξέταση αυτή παρέχει διαγνωστικές πληροφορίες για το θυρεοειδή αδένα, τους μαστούς, τους λεμφαδένες, τους όρχεις, τους σιελογόνους αδένες και το δέρμα.
  • Υπερηχογράφημα μυών και αρθρώσεων, με το οποίο εξετάζονται κακώσεις των μυών, των τενόντων και αλλοιώσεις των αρθρώσεων που προκαλούνται από κάκωση ή χρόνια νοσήματα.
  • Ενδοκολπικό υπερηχογράφημα, το οποίο με ειδικό ενδοκολπικό ηχοβολέα μελετά με υψηλή ακρίβεια τη μήτρα και τις ωοθήκες.
  • Διορθικό υπερηχογράφημα. Η εξέταση αυτή διενεργείται με ειδικό ηχοβολέα, ο οποίος εισερχόμενος διά του ορθού παρέχει αναλυτικές πληροφορίες για τον προστάτη και τις σπερματοδόχους κύστεις.
  • Έγχρωμο Doppler αγγείων (Triplex). Με την εφαρμογή της έγχρωμης Doppler υπερηχοτομογραφίας μελετάται το αρτηριακό και φλεβικό δίκτυο των άνω άκρων, των κάτω άκρων, της κοιλιακής αορτής, των καρωτίδων και των ενδοκοιλιακών αγγείων. Επιπρόσθετα με το έγχρωμο Doppler λαμβάνονται σημαντικές πληροφορίες για την αγγείωση συμπαγών οργάνων όπως ο θυρεοειδής, οι όρχεις, το ήπαρ, ο σπλήνας και οι νεφροί.

Ειδικές διαγνωστικές υπερηχοτομογραφικές εξετάσεις

Προεγχειρητική χαρτογράφηση φλεβών, κατά την οποία καταγράφεται αναλυτικά με έγχρωμο Doppler υπερηχογράφημα η πορεία του επιπολής φλεβικού δικτύου των κάτω άκρων.

Μελέτη στυτικής δυσλειτουργίας. Στην εξέταση αυτή μελετάται το αρτηριακό και φλεβικό δίκτυο του πέους κατόπιν ενδοπεϊκής έγχυσης προσταγλανδίνης, η οποία προκαλεί τεχνητή στύση.

Μελάτη σφιγκτήρων του ορθού. Η εξέταση μελετά τη σφιγκτηριακή ακράτεια και ανιχνεύει την παρουσία περιεδρικών συριγγίων και αποστημάτων.

Αιμοδυναμική μελέτη με τη χρήση σκιαγραφικών. Στην εξέταση αυτή χρησιμοποιούνται ειδικά σκιαγραφικά υπερήχων, τα οποία χορηγούμενα ενδοφλεβίως επιτρέπουν την αιμοδυναμική μελέτη όγκων ή αγγείων που δε μελετώνται επαρκώς με την απλή έγχρωμη Doppler υπερηχοτομογραφία.

Διεγχειρητικό υπερηχογράφημα. Με ειδικούς διεγχειρητικούς ηχοβολείς πραγματοποιείται υπερηχοτομογραφικός έλεγχος κατά τη διάρκεια χειρουργικών επεμβάσεων.

Διαγνωστικές πράξεις επεμβατικής υπερηχοτομογραφίας

Διαδερμικές παρακεντήσεις. Με την καθοδήγηση των υπερήχων λαμβάνονται κύτταρα από το θυρεοειδή, τους σιελογόνους αδένες, τους λεμφαδένες, το μαστό, από συμπαγή όργανα της κοιλίας καθώς και από ενδοκοιλιακές ή ενδοθωρακικές συλλογές υγρού. Το υλικό που λαμβάνεται εξετάζεται από κυτταρολόγους.

Διαδερμικές βιοψίες. Με υπερηχογραφική καθοδήγηση και ειδικές βελόνες βιοψίας λαμβάνονται ιστοτεμάχια από το ήπαρ, το πάγκρεας, τους νεφρούς, το μαστό και τους λεμφαδένες. Τα ιστοτεμαχίδια που λαμβάνονται εξετάζονται από παθολογοανατόμους.

Διορθική βιοψία προστάτου. Με την καθοδήγηση ειδικού διορθικού ηχοβολέα λαμβάνονται πολλαπλά ιστοτεμαχίδια προστάτου. Η ειδική χαρτογράφηση που χρησιμοποιείται καθώς και η νέα τεχνική FUSION, έχουν αυξήσει την αξιοπιστία της μεθόδου στη διάγνωση του καρκίνου του προστάτου.

Θεραπευτικές πράξεις επεμβατικής υπερηχοτομογραφίας

Διαδερμική παροχέτευση αποστημάτων-συλλογών. Με υπερηχογραφική καθοδήγηση τοποθετούνται δια μέσου του δέρματος ειδικοί καθετήρες παροχέτευσης ώστε να κενωθούν ενδοκοιλιακά αποστήματα, ενδοκοιλιακές και ενδοθωρακικές συλλογές υγρού, χωρίς να απαιτηθεί χειρουργική παρέμβαση.

Διαδερμική νεφροστομία. Πραγματοποιείται υπερηχογραφικά κατευθυνόμενη τοποθέτηση ενδονεφρικού καθετήρα σε περιπτώσεις απόφραξης ή τραυματισμού των ουρητήρων.

Διαδερμική έγχυση αυξητικών παραγόντων σε μυϊκές και τενόντιες κακώσεις. Με υπερηχογραφική καθοδήγηση εγχύονται αυξητικοί παράγοντες εντός μυϊκών ή τενοντίων ρήξεων, με αποτέλεσμα την επιτάχυνση της αποκατάστασης.

Διαδερμική θρόμβωση ψευδοανευρυσμάτων. Υπό συνεχή υπερηχογραφικό έλεγχο πραγματοποιείται έγχυση βιολογικής κόλλας εντός ψευδοανευρυσμάτων, με αποτέλεσμα τη θρόμβωση του ψευδοανευρύσματος και την αποφυγή μείζονος αγγειοχειρουργικής επέμβασης.

ΓΙΑΤΙ ΕΜΑΣ

Το Τμήμα Διαγνωστικής και Επεμβατικής Υπερηχοτομογραφίας είναι εξοπλισμένο με συστήματα υπερηχοτομογράφων που βρίσκονται πάντα στην πρωτοπορία της τεχνολογίας. Η ανανέωση του εξοπλισμού ουδέποτε υπερβαίνει την πενταετία.

Η στελέχωση του τμήματος Διαγνωστικής και Επεμβατικής Υπερηχοτομογραφίας γίνεται με πιστοποιημένους ακτινοδιαγνώστες που διαθέτουν μακροχρόνια εμπειρία στο χώρο της υπερηχοτομογραφίας.

Στο Τμήμα Υπερηχοτομογραφίας εφαρμόζονται στο σύνολό τους οι πρωτοποριακές τεχνικές της υπερηχοτομογραφίας, όπως η χρήση των σκιαγραφικών, η ελαστογραφία και η χαρτογράφηση στη βιοψία του προστάτου με τη μέθοδο FUSION.

Το Τμήμα Υπερηχοτομογραφίας εφαρμόζει τα διεθνώς αποδεκτά διαγνωστικά πρωτόκολλα και τους διεθνείς διαγνωστικούς χαρακτηρισμούς, όπως η κατάταξη BI-RADS στο μαστό, η κατάταξη PI-RADS στον προστάτη και η κατάταξη TI-RADS στο θυρεοειδή.

Ο συνδυασμός σύγχρονου εξοπλισμού – εξειδικευμένου ιατρικού προσωπικού καθώς και ο εναρμονισμός με τις σύγχρονες διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες, αποτελούν εχέγγυο εγκυρότητας και αξιοπιστίας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ