Παθολογοανατομικό

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το Παθολογοανατομικό διαθέτει εξοπλισμό τελευταίας γενιάς που φέρει τις απαιτούμενες πιστοποιήσεις. Οι παθολογοανατομικές εξετάσεις διενεργούνται με ευθύνη της συνεργαζόμενης «Ιστοδιευρευνητική Α.Ε»  που στελεχώνεται από ιατρούς παθολογοανατόμους με 20ετή και πλέον εμπειρία και διευθύνεται επιστημονικά από πανεπιστημιακό καθηγητή. Το Εργαστήριο της «Ιστοδιερευνητική Α.Ε» είναι διαπιστευμένο για την ποιότητα των υπηρεσιών του με ISO 15189:2012 (αριθμός πιστοποιητικού 971). Παρέχει απόλυτα αξιόπιστη διάγνωση και ταχύτητα απόδοσης των αποτελεσμάτων.

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Το Παθολογοανατομικό Εργαστήριο λειτουργεί σε ολοήμερη βάση και υποστηρίζει αδιάλειπτα τις κλινικές και τους ιατρούς στη μελέτη ανθρώπινων οργάνων, ιστών ή κυττάρων κατά τη διαγνωστική διερεύνηση πρακτικά όλων των νοσημάτων και όχι μόνο των όγκων.

Η «ταχεία βιοψία» που αφορά στην αξιολόγηση του λεμφαδένα φρουρού και στον έλεγχο των χειρουργικών ορίων εκτομής, διενεργείται εντός του Ιατρικού Διαβαλκανικού Θεσσαλονίκης, με ευθύνη της «Ιστοδιευρευνητική Α.Ε».

Επίσης, διενεργείται εξωτερικός ποιοτικός έλεγχος των εξειδικευμένων μεθόδων στο ίδιο κέντρο ελέγχου ποιότητας των εργαστηρίων του Ηνωμένου Βασιλείου (UKNEQAS).

Εφαρμόζονται διαγνωστικά πρωτόκολλα και πρότυπα καταγραφής αποτελεσμάτων όπως αυτά προσδιορίζονται από το Κολλέγιο Αμερικανών Παθολογοανατόμων (College of American Pathologists).

Οι χρόνοι διεκπεραίωσης των διαφόρων εξετάσεων (turnaround time) είναι αυτοί που απαιτούνται από τα διεθνή πρωτόκολλα διαπίστευσης.

Τηρείται λειτουργικό αρχείο διαγνωστικού υλικού. Η σημασία της διαθεσιμότητας του αρχείου αυτού έγκειται κυρίως στη δυνατότητα εφαρμογής πρόσθετων δοκιμασιών φαρμακοσυμβατότητας ακόμη και χρόνια μετά την αρχική διάγνωση ενός όγκου.

ΓΙΑΤΙ ΕΜΑΣ

Διότι παρέχουμε απόλυτα αξιόπιστη διάγνωση και ταχύτητα απόδοσης των αποτελεσμάτων σε συνεργασία με το πλέον έγκυρο Εργαστήριο της «Ιστοδιερευνητική» για κάθε είδους βιοψίες.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ