Οικονομικές Καταστάσεις - Όμιλος Ιατρικού Αθηνών Ε.Α.Ε

Οικονομικες Καταστασεις

Σύμφωνα με τις αρχές της Εταιρικής Διακυβέρνησης και τη διεθνή πρακτική, μέριμνα της Ιατρικό Αθηνών Ε.Α.Ε. μέσω του συστήματος Εταιρικής Διακυβέρνησης είναι:

  • η προστασία των δικαιωμάτων των μετόχων και η διευκόλυνση άσκησης των δικαιωμάτων αυτών,
  • η διαφύλαξη ίσων δικαιωμάτων ανά μετοχή, ανεξαρτήτως αριθμού μετοχών και εθνότητας του μετόχου,
  • η ύπαρξη συνεχούς και εποικοδομητικού διαλόγου με τους μετόχους,
  • η ορθή, έγκαιρη, ισότιμη και διαφανής πληροφόρηση όλων των μετόχων,
  • η αναγνώριση των δικαιωμάτων των μετόχων, όπως ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία και η ενθάρρυνση της ενεργούς συμμετοχής τους στις Γενικές Συνελεύσεις.

 

Οικονομική Έκθεση Α’ Εξαμήνου 2020

Οικονομική Έκθεση Α’ Εξαμήνου 2019

Οικονομικά Αποτελέσματα 2018