ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΟΜΙΛΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ

ΔΙΚΤΥΟ ΟΜΙΛΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

1800 Συνεργάτες ιατροί
σε όλη την Ελλάδα

350 Συνεργαζόμενα διαγνωστικά
κέντρα & εργαστήρια σε όλη την Ελλάδα

9 Συνεργαζόμενα κέντρα
αιμοκάθαρσης σε όλη την Ελλάδα

8 Υπερσύγχρονες
νοσηλευτικές μονάδες

ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΤΥΟ