Ανακοινώσεις / Νέα

Ανακοινώσεις / Νέα

10
Ιουλίου
2013
Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 09/03/2012
10
Ιουλίου
2013
Ανακοίνωση σχετικά με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 09/03/2012
10
Ιουλίου
2013
Μαρούσι, 29 Φεβρουαρίου 2012 Σε συνέχεια του ερωτήµατος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς µε αρ. πρωτ. 767/28-02-2012, η Εταιρείας µας για την ορθή ενηµέρωση του επενδυτικού κοινού γνωστοποιεί τα ακόλουθα...
10
Ιουλίου
2013
Μαρούσι, 03 Νοεμβρίου 2011 Σε απάντηση του υπ’ αρ. πρωτ. 25742/01-11-2011 εγγράφου, αναφορικά με τις επιπτώσεις στον τομέα της ιδιωτικής υγείας από τις δυσχερείς οικονομικές και λοιπές συνθήκες  της...