Καρδιοπάθειες κατά την κύηση

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται όλο το φάσμα των συγγενώνανωμαλιώντης καρδιάς, από τις απλούστερες (π.χ. βαλβιδικές ανεπάρκειες, πρόπτωση μιτροειδούς) έως και τις πλέον συμπλοκές ( τετραλογία Fallot, ελλείμματα διαφράγματος, βαλβιδικές στενώσεις καθώς και οι επίκτητες καρδιοπάθειες (π.χ. στεφανιαία νόσος). Η κύηση στις καταστάσεις αυτές σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο επιπλοκών τόσο για τη μητέρα όσο και για το έμβρυο και απαιτείται ιδιαίτερη αντιμετώπιση.