Διάγνωση και παρακολούθηση καρδιολογικών παθήσεων

Το σπινθηρογράφημα αιμάτωσης μυοκαρδίου έχει ένδειξη στη διάγνωση της στεφανιαίας νόσου σε ασθενείς με ύποπτη συμπτωματολογία, με προδιαθεσικούς παράγοντες και θετική ή ύποπτη δοκιμασία κόπωσης.

Έχει μεγαλύτερη ευαισθησία στην ανίχνευση στεφανιαίας νόσου σε σχέση με τη δοκιμασία κόπωσης.

Στην περίπτωση γνωστής στεφανιαίας νόσου, το σπινθηρογράφημα έχει ένδειξη στην παρακολούθηση του ασθενούς μετά από επεμβάσεις επαναγγείωσης, δια αγγειοπλαστικής ή αορτοστεφανιαίας παράκαμψης, για την εκτίμηση του θεραπευτικού αποτελέσματος, καθώς και για τον έλεγχο επαναστένωσης.

Στην περίπτωση εμφράγματος μπορεί να εκτιμήσει την ύπαρξη ή όχι ουλής, καθώς και να καθορίσει την έκταση της μόνιμης βλάβης και την ύπαρξη βιωσίμου ιστού.

Ιδιαίτερα χρήσιμη είναι η πληροφορία για την κινητικότητα των τοιχωμάτων και το κλάσμα εξώθησης της αριστερής κοιλίας που μας δίνουν οι μελέτες GATEDSPECT, όπου σημαντική είναι και η θέση της κοιλιογραφίας ηρεμίας και κόπωσης με επισημασμένα ερυθρά.

Χρησιμοποιείται τέλος για τον προεγχειρητικό έλεγχο ασθενών που πρόκειται να υποβληθούν σε άλλες μη καρδιολογικές επεμβάσεις.

Σε περιπτώσεις ασθενών όπου δε δύναται να πραγματοποιηθεί δοκιμασία κόπωσης σε κυλιόμενο τάπητα λόγω παρουσίας ορισμένων αρρυθμιών, ανευρυσμάτων, περιφερικής αγγειοπάθειας είτε λόγω ορθοπεδικών προβλημάτων, υπάρχει η δυνατότητα διενέργειας του σπινθηρογραφήματος αιμάτωσης μυοκαρδίου με φαρμακευτικού τύπου κόπωση με χορήγηση διπυριδαμόλης, αδενοσίνης ή δοβουταμίνης, παρακάμπτοντας έτσι το φυσικό πρόβλημα, με την ίδια διαγνωστική ακρίβεια.