Αγγειοχειρουργική Αντιμετώπιση Νεφροπαθών, Ογκολογικών και Αιματολογικών Ασθενών

Σε ειδικές ομάδες ασθενών απαιτείται η χρόνια πρόσβαση στα αγγεία (αρτηρίες, φλέβες ή αρτηριοφλεβικές επικοινωνίες) για τη μακροπρόθεσμη ή μεσοπρόθεσμη χορήγηση της κατάλληλης θεραπείας.

Στο Αγγειοχειρουργικό Τμήμα εξασφαλίζουμε με τη λιγότερη δυνατή ταλαιπωρία του ασθενούς τη δημιουργία μίας επιτυχημένης αγγειακής πρόσβασης. Αυτό μεταφράζεται σε αυξημένη διάρκειά της στο χρόνο και μειωμένο ποσοστό επιπλοκών τόσο κατά τη δημιουργία της όσο και κατά τη χρήση.

Οι χρόνια αιμοκαθαιρώμενοι ασθενείς έχουν ανάγκη από αγγειακή πρόσβαση υψηλής αιματικής παροχής για τη διενέργεια των.

Αυτό επιτυγχάνεται με τη δημιουργία (α) αρτηριοφλεβικής επικοινωνίας με τις φλέβες του ασθενούς είτε (β) με συνθετικά μοσχεύματα όταν το πρώτο δεν είναι εφικτό.

Σύμφωνα με τις ισχύουσες κατευθυντήριες οδηγίες η χρήση (γ) μόνιμων κεντρικών φλεβικών καθετήρων ως χρόνια αγγειακή πρόσβαση θα πρέπει να γίνεται μόνο όταν δεν υφίσταται καμία άλλη επιλογή για αρτηριοφλεβική πρόσβαση (α) ή (β) διότι συνοδεύεται από υψηλότερα ποσοστά θνητότητας σε σχέση με τις αρτηριοφλεβικές επικοινωνίες.

Οι ασθενείς με αιματολογικά και ογκολογικά νοσήματα είναι άμεσα εξαρτώμενοι από τη ύπαρξη μίας αξιόπιστης αγγειακής πρόσβασης ώστε να μπορούν να λαμβάνουν τη θεραπεία τους.

Στο Τμήμα μας τοποθετούνται καθετήρες τύπου Hickman, ελάχιστα επεμβατικοί καθετήρες PICC, υποδόριες συσκευές έγχυσης φαρμάκων (Port-a-Cath) με απόλυτη επιτυχία ακόμα και στις συνθήκες διαταραχών πηκτικότητας και ανοσοκαταστολής που παρουσιάζουν αυτές οι δύο ομάδες ασθενών.