ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου  

Γεώργιος Β. Αποστολόπουλος

Πρόεδρος του Δ.Σ., Εκτελεστικό Μέλος

Χρήστος  Γ.  Αποστολόπουλος

Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.,  Εκτελεστικό Μέλος

Βασίλειος Γ. Αποστολόπουλος

Διευθύνων Σύμβουλος , Εκτελεστικό μέλος

Jan Liersch του Ruediger 

Σύμβουλος, μη Εκτελεστικό Μέλος

Αλεξάνδρα Π. Μικρουλέα

Σύμβουλος,  Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος

Βασιλική Ι. Μέγγου

Σύμβουλος,  Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος

Νικόλαος Χ. Κορίτσας

Σύμβουλος, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος