Νευρολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Σάκκου Βασιλική
Νευρολόγος
Covid-19
Προπληρωμή Test