ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΝΕΟΓΝΟΥ

Υπόχρεοι σε ψηφιακή δήλωση γέννησης είναι οι ασκούντες τη γονική μέριμνα του τέκνου και ειδικότερα:

 1. Οι γονείς του νεογνού από κοινού
 2. Σε περίπτωση θανάτου της μητέρας ή εκ μέρους της υπαίτιας εγκατάλειψης, ο πατέρας του νεογνού
 3. Σε περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας, η μητέρα του νεογνού
 • Η δήλωση γέννησης πραγματοποιείται από την επόμενη ημέρα της γέννησης και εντός 10 ημερολογιακών ημερών στο Μαιευτικό τμήμα. Μετά την πάροδο των 10 ημερών κυρώνονται πρόστιμα βάσει του νόμου 4144/2013 αρ.4 παρ.15 (σε αντικατάσταση του αρ.49 ν.344/1976).
 • Σχετικά με την αίτηση του επιδόματος γέννησης τέκνου και εντός τριών μηνών από την γέννηση, δίνεται η δυνατότητα στη μητέρα να υποβάλει αίτηση για το επίδομα είτε κατά την επεξεργασία της δήλωσης μέσω της ενεργοποίησης της σχετικής ΕΠΙΛΟΓΗΣ στο σύστημα  από τον εξουσιοδοτημένο Υπάλληλο του Μαιευτικού τμήματος είτε μέσω της ιστοσελίδας του ΟΠΕΚΑ https://opeka.gr/, είτε με φυσική παρουσία μέσω των Κέντρων Κοινότητας του Δήμου.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

 • Έλληνες πολίτες: Πρωτότυπες ταυτότητες των δύο γονέων ή  διαβατήριο ή άδεια οδήγησης ή  ατομικό βιβλιάριο υγείας (άρθρο 25 του ν. 3731/2008-ΦΕΚ Α΄ 263), είτε σε ισχύ είτε όχι.
 • Πολίτες Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης: το ισχύον δελτίο ταυτότητας ή το διαβατήριο της χώρας τους.
 • Υπήκοοι τρίτης χώρας: το ισχύον διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο που αναγνωρίζεται από διεθνείς συμβάσεις, καθώς και η θεώρηση εισόδου στη χώρα μας ή η άδεια διαμονής που αποδεικνύει ότι έχουν εισέλθει και διαμένουν νόμιμα στη χώρα.

 

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ & ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΟΡΘΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Η δήλωση γέννησης εκτυπώνεται από τον Εξουσιοδοτημένο Υπάλληλο Μαιευτικού τμήματος προκειμένου να ελέγξετε την ορθότητα των στοιχείων όπως αυτά έχουν καταχωριστεί στο σύστημα. Μετά τη διενέργεια του ελέγχου και την οριστικοποίηση των στοιχείων, η εκτυπωμένη δήλωση γέννησης υπογράφεται ιδιοχείρως από εσάς και τον ιατρό. Ακολούθως, η υπογεγραμμένη δήλωση γέννησης αποθηκεύεται στο αρχείο του Ιατρικού Διαβαλκανικού Θεσσαλονίκης και οριστικοποιείται.

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

 • Παραλαμβάνετε τη ληξιαρχική πράξη γέννησης του τέκνου σας από κάποιο ΚΕΠ ή μέσω της ιστοσελίδας https://www.gov.gr.
 • Το ΑΜΚΑ του νεογνού αναγράφεται στη Ληξιαρχική Πράξη γέννησης που θα παραλάβετε.

ΩΡΑΡΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ, ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 11:30 – 14:00

Γραφείο Δηλώσεων Γεννήσεων στο Ισόγειο του Ιατρικού Διαβαλκανικού Θεσσαλονίκης, στο Μαιευτικό τμήμα.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνείτε με το Ληξιαρχείο του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη (Κ.Παλαιολόγου 1) στο τηλέφωνο 2313302627.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΜΚΑ ΝΕΟΓΝΟΥ

Παρακαλείσθε να γνωστοποιήσετε τον ΑΜΚΑ του νεογνού στο Γραφείο Κίνησης του Ι.Δ.Θ Τηλ. Επικοινωνίας 2310 400203.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 • ΓΔΟΔΥ/ΔΔΥ/490/2020. Ρυθμίσεις για την ψηφιοποίηση της διαδικασίας της δήλωσης γέννησης. Αριθμ. ΓΔΟΔΥ/ΔΔΥ/490/2020 (ΦΕΚ Β’ 404/10-02-2020)
 • Συνοπτικός Οδηγός - Ψηφιακή Δήλωση Γέννησης,  Δεκέμβριος 2020 της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Διακυβέρνησης & Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.