Προσδιορισμός Πιθανής Ημερομηνίας Τοκετού

Φυσιολογικά μια εγκυμοσύνη έχει διάρκεια 280 ημερών (40 εβδομάδων) ή 10 σεληνιακών μηνών. Η τελευταία ημέρα της εγκυμοσύνης, μετά την συμπλήρωση αυτού του διαστήματος, προσδιορίζει την πιθανή ημερομηνία τοκετού. Η ακριβής χρονολόγηση της εγκυμοσύνης είναι εξαιρετικά σημαντική, διότι πάνω σ΄αυτήν βασίζεται όλη η παρακολούθησή της.

Η πιθανή ημερομηνία τοκετού, προκύπτει από την 1η ημέρα της τελευταίας περιόδου, προσθέτοντας ουσιαστικά 280 ημέρες. Ένας εύκολος τρόπος προσδιορισμού της, βασίζεται στον κανόνα του Naegele, σύμφωνα με τον οποίο, η πιθανή ημερομηνία τοκετού, βρίσκεται αν στην ημερομηνία της τελευταίας περιόδου προσθέσουμε 7 ημέρες, αφαιρέσουμε 3 μήνες και προσθέσουμε ένα χρόνο. Για παράδειγμα, αν η τελευταία περίοδος ήταν στις 15/6/2011, η πιθανή ημερομηνία τοκετού προσδιορίζεται στις: 15+7/6-3/2011+1 = 22/3/2012.

Πρέπει να σημειωθεί ότι η χρονολόγηση της εγκυμοσύνης που βασίζεται στην τελευταία περίοδο, είναι εμπειρική, και συχνά είναι λανθασμένη. Ως εκ τούτου, πρέπει η εγκυμοσύνη να χρονολογείται στα αρχικά της στάδια (από την πρώτη κιόλας επίσκεψη) με κολπικό υπερηχογράφημα.

Βρείτε την ΠιΘανή Ημερομηνία του Τοκετού σας με το εύχρηστο αυτό ημερολόγιο εγκυμοσύνης.

 

Covid-19
Προπληρωμή Test