Ο ρόλος του Κλινικού Φαρμακοποιού στο Νοσοκομείο

Σίσσυ Κωνσταντινίδου, Κλινικός Φαρμακοποιός MSc, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

Ο Φαρμακοποιός συχνά αποτελεί το πρώτο άτομο με το οποίο έρχεται σε επαφή ο ασθενής με το Σύστημα Υγειονομικής Περίθαλψης, καθώς εμπλέκεται σε πληθώρα ρόλων, που υπηρετούνται από φαρμακοποιούς ακαδημαϊκούς, κλινικούς, φαρμακείων ανοιχτών στο κοινό, φαρμακοποιούς στη βιομηχανία, στα νοσοκομεία κλπ. Κύριο μέλημά του αποτελεί η εξασφάλιση χορήγησης του δέοντος, ανά περίπτωση ασθενούς, φαρμάκου, στον κατάλληλο χρόνο, στην ενδεδειγμένη δόση, μέσω της κατάλληλης οδού. Η Κλινική Φαρμακευτική αποτελεί μία εξειδίκευση της Φαρμακευτικής Επιστήμης η οποία αφορά στον Τομέα της Φαρμακευτικής Πρακτικής και παρέχει τη δυνατότητα στο φαρμακοποιό να αναπτύξει τη γνώση και την κριτική του ικανότητα στην εκτίμηση των φαρμακοθεραπειών, την ορθή χορήγηση των φαρμάκων, καθώς και στη χρήση των φαρμακευτικών συσκευών. Ο Κλινικός Φαρμακοποιός είναι εξειδικευμένος επαγγελματίας, ο οποίος παρέχει άμεση φροντίδα στους ασθενείς και συμβάλλει στη διαχείριση των φαρμάκων. 

Ως αναπόσπαστο μέλος της ομάδας φροντίδας του ασθενή, ο Κλινικός Φαρμακοποιός εμπλέκεται στη φροντίδα των ασθενών σε όλες τις φάσεις της θεραπείας τους. Επικεντρώνεται στην επίτευξη της βέλτιστης χρήσης των φαρμάκων, δίνοντας έμφαση στη σωστή δοσολογία, την παρακολούθηση, τον εντοπισμό των ανεπιθύμητων ενεργειών και στην οικονομική αποδοτικότητα για την επίτευξη των βέλτιστων δυνατών αποτελεσμάτων. Ο κύριος στόχος είναι η εξασφάλιση της ορθολογικής, ασφαλούς, αποτελεσματικής και οικονομικής χρήσης των φαρμάκων. Ο Κλινικός Φαρμακοποιός συμβάλλει σε θέματα επιλογής φαρμάκων, καθορισμού κατάλληλων δόσεων, φαρμακευτικών αλληλεπιδράσεων, ανεπιθύμητων ενεργειών, τοξικότητας, καθώς και στον προσδιορισμό των επιπέδων των φαρμάκων, κυρίως και στη συσχέτιση της δόσης και της θεραπευτικής/τοξικής δράσης τους. Δραστηριοποιείται στους χώρους της υγειονομικής περίθαλψης και συνεργάζεται σε καθημερινή βάση με το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό και τους ασθενείς, ώστε να διασφαλίσει ότι τα φάρμακα που συνταγογραφούνται στους ασθενείς συμβάλλουν στην καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση της υγείας τους. 

Η συμμόρφωση στη θεραπεία, μέσω των φαρμάκων, αποτελεί κύριο μέλημα των φαρμακοποιών, τόσο για την αποτελεσματικότητα της φαρμακευτικής αγωγής, όσο και για την εξοικονόμηση πόρων στο Σύστημα Υγείας. Ο Κλινικός Φαρμακοποιός εξειδικεύεται σε διάφορους τομείς, όπως η καρδιολογία, η ογκολογία, οι ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις, η διατροφή, η γηριατρική και η ψυχιατρική. Αναλυτικά, ορισμένες από τις αρμοδιότητές τους είναι:

  • Ανασκόπηση, έγκριση φαρμακοθεραπείας, παροχή πληροφοριών για φάρμακα 

  • Συμμετοχή στην ανάπτυξη και εφαρμογή θεραπευτικών πρωτοκόλλων 

  • Συμμετοχή στην ανάπτυξη εξατομικευμένης θεραπείας 

  • Πληροφορίες για τη διάθεση, διάλυση και χορήγηση φαρμάκων 

  • Αποτροπή, ανίχνευση, καταγραφή, παρακολούθηση ανεπιθύμητων ενεργειών

  • Αποτροπή αλληλεπιδράσεων φαρμάκων

  • Σχεδίαση και εφαρμογή προγραμμάτων συνεχιζόμενης εκπαίδευσης για θέματα φαρμακοθεραπείας

  • Ρυθμίσεις δοσολογίας για την αντιμετώπιση δυσλειτουργίας οργάνων

  • Διασφάλιση της ασφαλούς διαχείρισης των επικίνδυνων χημικών προϊόντων

  • Διασφάλιση συμμόρφωσης, με τα Κανονιστικά Πρότυπα, για τη βιολογική ασφάλεια

Το Ιατρικό Κέντρο Αθηνών παρέχει όλο το φάσμα υπηρεσιών της Κλινικής Φαρμακευτικής και συμμετέχει ενεργά στις εξελίξεις του συγκεκριμένου κλάδου. 

Ιατρός

Κλινικός Φαρμακοποιός, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών
Covid-19 testing
Προπληρωμή