Νοσοκόμος

Στα πλαίσια της περαιτέρω ανάπτυξής του ενδιαφέρεται να προσλάβει για τις κλινικές του Ομίλου ΝΟΣΟΚΟΜΟ (Ref.code NM20)

Απαιτούμενα Προσόντα:

  •  Απόφοιτος ΤΕΕ ή ΙΕΚ ειδικότητας Βοηθού Νοσηλευτή.
  •  Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
  •  Επιθυμητή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
  •  Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας

Η Εταιρία προσφέρει :

  • Άριστες συνθήκες εργασίας
  • Σύγχρονο περιβάλλον εργασίας με ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα

Θα αξιολογηθούν όλα τα βιογραφικά σε πλαίσιο απόλυτης εχεμύθειας

Αποστολή στοιχείων & Βιογραφικού

Παρακαλούμε συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία

Υπεύθυνος Επεξεργασίας: Υπεύθυνος Επεξεργασίας είναι η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.», με έδρα την Ελλάδα, Αμαρούσιο Αττικής-οδός Διστόμου 5-7, Α.Φ.Μ. 094129169, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών (εφεξής «Εταιρεία»).

Προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε: Στοιχεία ταυτοποίησης (π.χ. όνομα, επώνυμο), στοιχεία επικοινωνίας (π.χ. τηλέφωνο, email), προσωπικές πληροφορίες για την επαγγελματική και εκπαιδευτική/ακαδημαϊκή εμπειρία σας, όπως αναφέρονται στο επισυναπτόμενο βιογραφικό σημείωμα, καθώς και κάθε περαιτέρω πληροφορία που ενσωματώνεται σε αυτό.

Σκοποί επεξεργασίας: Σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 β’ ΓΚΠΔ, η Εταιρεία συλλέγει, καταχωρεί, αναλύει και εν γένει επεξεργάζεται τα δεδομένα που της παρέχετε ως υποψήφιος εργαζόμενος για την αξιολόγηση των προσόντων και ικανοτήτων σας σε σχέση με την διαθέσιμη θέση εργασίας.

Χρόνος Τήρησης των δεδομένων σας: Η Εταιρεία θα διατηρήσει το βιογραφικό σας σημείωμα για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, μετά το πέρας του οποίου θα διαγραφεί με τρόπο ασφαλή.

 

Διαβιβάσεις/Προσβάσεις: Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν θα διαβιβασθούν/αποσταλούν, ούτε θα παρασχεθεί πρόσβαση σε αυτά, σε τρίτα μη εξουσιοδοτημένα από την Εταιρεία μέρη. Ωστόσο, πρόσβαση στα δεδομένα σας ενδέχεται να έχουν κατάλληλοι τρίτοι συνεργάτες της Εταιρείας αποκλειστικά στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης και ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων, για τους οποίους η Εταιρεία εγγυάται ότι παρέχουν ένα επαρκές επίπεδο συμμόρφωσης με την υφιστάμενη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Τέλος, η Εταιρεία εγγυάται ότι τα προσωπικά σας δεδομένα δεν διαβιβάζονται σε τρίτες χώρες εκτός Ε.Ε./Ε.Ο.Χ.

Τα δικαιώματά σας: Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης, το δικαίωμα διόρθωσης και διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων, υπό όρους και στο βαθμό που κάτι τέτοιο είναι επιτρεπτό από το νόμο και εφικτό, το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, το δικαίωμα να ζητήσετε τη φορητότητα των δεδομένων σας και το δικαίωμα αντίρρησης στην επεξεργασία των δεδομένων σας. Έχετε επίσης το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή (σε περιπτώσεις όπου η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεση) για επεξεργασίες μετά την ημερομηνία άρσης της συγκατάθεσής σας. Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας και να υποβάλετε οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Εταιρείας στέλνοντας email στην ηλ. δ/νση dpo@iatriko.gr. Τέλος, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων (Ιστοσελίδα: www.dpa.gr, Email: contact@dpa.gr).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να ανατρέξετε στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρείας, διαθέσιμη εδώ.