Καθηγητής, Ακαδημαϊκός Συνεργάτης, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Μουλόπουλος Σπύρος
Καρδιολόγος
Covid-19
Προπληρωμή Test