Μετοχική Σύνθεση

Μετοχική Σύνθεση

Η μετοχική Σύνθεση της Εταιρείας σύμφωνα με την τελευταία επίσημη ενημέρωση προς το Χ.Α. διαμορφώνεται ως εξής:

Μετοχική σύνθεση της ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.

Μέτοχος

%

Γ.ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.

40,42%

ASKLEPIOS INTERNATIONAL GMBH

36,48%

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

4,05%

EFG BANK

3,20%

UME CONSOLIDATED LTD

2,75%

DROMEUS GLOBAL OPPORTUNITIES FUND

2,65%

ΛΟΙΠΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ <2%

10,45%

ΣΥΝΟΛΟ

100,00%

 

* Τελευταία ενημέρωση 6.3.2020