Πυρηνικός Ιατρός, Διευθυντής Ινστιτούτου Ισοτοπικών Μελετών και Μονάδας PET/CT, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Μαϊντάς Δημήτριος
Πυρηνικός Ιατρός
Covid-19
Προπληρωμή Test