Λοιπές υπηρεσίες

ΔΗΛΩΣΗ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΝΕΟΓΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙO

Η δήλωση γέννησης πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο από τους γονείς (ένας από τους δύο) από την επόμενη ημέρα της γέννησης και εντός 10 ημερολογιακών ημερών.

Μετά τις δέκα ημέρες κυρώνονται πρόστιμα μέσω της Οικονομικής Εφορίας που ανήκετε βάσει του νόμου 4144/2013 αρ.4 παρ.15 (σε αντικατάσταση του αρ.49 ν.344/1976).

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ)

1. ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΕΚΝΟΥ ΕΝΤΟΣ ΓΑΜΟΥ

 • Ταυτότητες των γονέων
 • Ληξιαρχική Πράξη Γάμου τελευταίου εξαμήνου
 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης τελευταίου εξαμήνου (εάν δεν υπάρχει κοινή Οικ. Μερίδα και των δύο γονέων). (Στην περίπτωση που δεν έχει δηλωθεί ο γάμος θα πρέπει πρώτα να δηλωθεί στο Ληξιαρχείο του τόπου τέλεσής του)

2. ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΕΚΝΟΥ ΕΚΤΟΣ ΓΑΜΟΥ ΑΠΟ ΑΓΑΜΗ ΜΗΤΕΡΑ

 • Ταυτότητα μητέρας
 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης τελευταίου εξαμήνου

3. ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΕΚΝΟΥ ΕΚΤΟΣ ΓΑΜΟΥ ΑΠΟ ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΗ ΜΗΤΕΡΑ

 • Ταυτότητα μητέρας
 • Ληξιαρχική Πράξη Γάμου στην οποία θα έχει δηλωθεί η λύση του γάμου και θα έχουν παρέλθει 300 ημέρες από την ημερομηνία όπου η λύση αναφέρεται ως αμετάκλητη.
 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης τελευταίου εξαμήνου από το δημοτολόγιο του Δήμου

4. ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΕΚΝΟΥ ΕΝΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ

 • Ταυτότητες των Γονέων
 • Ληξιαρχική Πράξη Συμφώνου Συμβίωσης (Στην περίπτωση που δεν έχει δηλωθεί στο Ληξιαρχείο η Συμβολαιογραφική Πράξη Συμφώνου Συμβίωσης, πριν τον τοκετό δεν έχει αναδρομική ισχύ το Σύμφωνο Συμβίωσης)
 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης τελευταίου εξαμήνου (εάν δεν υπάρχει κοινή Οικ. Μερίδα και των δύο γονέων)

5. ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΕΚΝΟΥ ΑΠΟ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ

 • Διαβατήρια γονέων
 • Πιστοποιητικό γάμου τελευταίου εξαμήνου (Τα ξενόγλωσσα πιστοποιητικά πρέπει να είναι μεταφρασμένα από τη μεταφραστική Υπηρεσία του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών ή την αντίστοιχη Ελληνική προξενική αρχή της χώρας έκδοσης του πιστοποιητικού, ή από Έλληνα εξουσιοδοτημένο δικηγόρο), με σφραγίδα της Χάγης (Apostille) εάν η χώρα έχει υπογράψει τη σύμβαση της Χάγης.

ΩΡΑΡΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟY

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ, ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 09:00 – 13:00

Γραφείο Δηλώσεων Γεννήσεων εντός ΓΑΙΑ Μαιευτικής-Γυναικολογικής, Κτίριο Β΄, 3ος Όροφος (είσοδος), Γραφείο Κινήσεως Γαία.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΜΚΑ ΝΕΟΓΝΟΥ

Μετά την έξοδό σας από τη ΓΑΙΑ Μαιευτική Γυναικολογική παρακαλείσθε να γνωστοποιήσετε το ΑΜΚΑ του νεογνού στο Γραφείο Κινήσεως ΓΑΙΑ. 

Τηλ. επικοινωνίας: 2106991006 & 2106991007