Αγγειοχειρουργός, Διευθυντής Αγγειοχειρουργικής Κλινικής Φλεβικών & Αρτηριακών Παθήσεων, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Κωτσικόρης Ιωάννης
Αγγειοχειρουργός
Covid-19 testing
Προπληρωμή