ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Καρκαλέτσης Κωνσταντίνος
Αγγειοχειρουργός