Ακτινοδιαγνώστης, Επιμελήτρια Αξονικής & Μαγνητικής Τομογραφίας, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Καλογεράκου Κλεάνθη
Ακτινοδιαγνώστης
Covid-19
Προπληρωμή Test