ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Υπεύθυνος Επεξεργασίας: Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων είναι η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε», με έδρα την Ελλάδα, Αμαρούσιο Αττικής - οδός Διστόμου 5-7, ΑΦΜ. 094129169 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών (εφεξής «Εταιρεία»).

Προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε: Στοιχεία ταυτοποίησης (ονοματεπώνυμο) και στοιχεία επικοινωνίας (email, αριθμός τηλεφώνου).

Σκοποί επεξεργασίας: Η Εταιρεία συλλέγει, καταχωρεί, αναλύει και επεξεργάζεται τα δεδομένα που της παρέχετε διαδικτυακά για σκοπούς των εννόμων συμφερόντων που επιδιώκει η Εταιρεία σύμφωνα με το άρθρ. 6 παρ. 1 στοιχ. στ’ ΓΚΠΔ, ήτοι τον προγραμματισμό ραντεβού για την πραγματοποίηση του διαγνωστικού ελέγχου Covid-19 της επιλογής σας, εφαρμόζοντας τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια των επεξεργασιών.

Χρόνος Τήρησης των δεδομένων σας: Τα δεδομένα σας που θα συλλεχθούν και θα επεξεργαστούν στο πλαίσιο του ανωτέρω σκοπού, θα τηρηθούν στα συστήματα αρχειοθέτησής μας για χρονικό διάστημα 6 μηνών*.

Διαβιβάσεις/Προσβάσεις: Στα προσωπικά σας δεδομένα έχει πρόσβαση μόνο κατάλληλα εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Εταιρείας και για την διοικητική οργάνωση/αρχειοθέτηση, λαμβάνοντας πάντα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα κατ’ άρθρο 32 ΓΚΠΔ.

Τα δικαιώματά σας: Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης, το δικαίωμα διόρθωσης και διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων, υπό όρους και στο βαθμό που κάτι τέτοιο είναι επιτρεπτό από το νόμο και εφικτό, το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, το δικαίωμα να ζητήσετε τη φορητότητα των δεδομένων σας και το δικαίωμα αντίρρησης στα δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία. Έχετε επίσης το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή (σε περιπτώσεις όπου η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεση) για επεξεργασίες μετά την ημερομηνία άρσης της συγκατάθεσής σας. Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας και να υποβάλετε οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Εταιρείας στέλνοντας email στην ηλ. δ/νση dpo@iatriko.gr. Τέλος, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων (Ιστοσελίδα: www.dpa.gr, Email: contact@dpa.gr).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να ανατρέξετε στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρείας, διαθέσιμη εδώ

 

 

* Έννομο συμφέρον: Το διάστημα 6 μηνών είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των έννομων συμφερόντων της εταιρείας, τα οποία συνίστανται στην ανάγκη ποιοτικών ελέγχων για όλο το διάστημα υλοποίησης της εν λόγω δράσης και για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών και την αποφυγή συνωστισμού για λόγους δημόσιας υγείας, στο πλαίσιο προληπτικών υγειονομικών μέτρων για την αντιμετώπιση του Covid-19.