Εκπαίδευση & Ανάπτυξη

Εκπαίδευση & Ανάπτυξη

Δια βίου Ανάπτυξη Συνεργατών Ομίλου Ιατρικού Αθηνών

Επιπρόσθετα, στον ΟΜΙΛΟ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ δίνουμε μεγάλη βαρύτητα στην περαιτέρω κατάρτιση των συνεργατών μας, με ολοκληρωμένα εκπαιδευτικά προγράμματα, που στοχεύουν στη δια βίου ανάπτυξη των Στελεχών μας και στη δυνατότητά εξέλιξής τους εντός του Ομίλου.

Στόχος Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

Στόχος των εκπαιδευτικών προγραμμάτων είναι η αξιολόγηση και επαναξιολόγηση όλων των εργαζομένων, η αναγνώριση των ιδιαίτερων ικανοτήτων τους, η προσφορά ίσων ευκαιριών εκπαίδευσης και εξειδίκευσης, η διατήρηση, η μετάδοση της γνώσης και η μέγιστη επιστροφή της εκπαίδευσης στην εργασία, η καλλιέργεια κουλτούρας μάθησης, επικοινωνίας, συνεργασίας, η δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ των εργαζομένων.

Τα προγράμματα αυτά είτε είναι ενδοεταιρικά, είτε υλοποιούνται από εξωτερικούς εκπαιδευτικούς φορείς.

Η εκπαιδευτική μας πολιτική επιδιώκει τη διαρκή βελτίωση των γνώσεων και τυπικών προσόντων των στελεχών μας, τη συνεχή ενημέρωσή τους για τις εξελίξεις στο χώρο της υγείας, για τις νέες τεχνικές και σύγχρονες μεθόδους που ακολουθούνται παγκοσμίως, την ανάπτυξη μηχανισμών αυτοβελτίωσης των εργαζομένων και την περαιτέρω κατάρτισή τους προκειμένου να γίνονται ολοένα πιο ανταγωνιστικοί επαγγελματίες.