Έδρα - Σκοπός - Υπηρεσίες

Έδρα - Σκοπός

Η εταιρία «ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.» με αριθμό ΓΕΜΗ 356301000 και με αριθμό Μητρώου Ανωνύμων Εταιριών 13782, ιδρύθηκε το 1983 (ΦΕΚ 2487/26-8-83) με κύριο μέτοχο τον κ. Γεώργιο Αποστολόπουλο. Η έδρα της εταιρίας είναι το Μαρούσι Αττικής και η διάρκειά της είναι μέχρι την 31.12.2058. Σύμφωνα με το άρθρο 2 του καταστατικού η εταιρία έχει ως σκοπό:

1. Την οργάνωση, εκμετάλλευση και διοίκηση νοσηλευτικών μονάδων, κέντρων θεραπείας και αποκατάστασης σε όλη την Ελληνική Επικράτεια και σε χώρες του εξωτερικού, είτε αγοράζοντας δικά της ακίνητα είτε μισθώνοντας.

2. Την ανάπτυξη ειδικών δραστηριοτήτων με σκοπό την προαγωγή Ιατρικών Ερευνών και μεθόδων θεραπείας.

3. Την οργάνωση, διοίκηση και εκσυγχρονισμό νοσηλευτικών μονάδων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

4. Την εκπαίδευση και εκλογή στελεχών και προσωπικού για λογαριασμό νοσηλευτικών μονάδων.

5. Την εισαγωγή από εξωτερικό και τη διάθεση σε νοσηλευτικές μονάδες Ιατρικών Εργαλείων, Οργάνων, Μηχανημάτων καθώς και μηχανημάτων οργάνωσης λογιστηρίων και των υπηρεσιών τους.

6. Την οργάνωση υπηρεσιών προμήθειας σε νοσηλευτικές μονάδες αναγκαίου υλικού αναλώσιμου ή μη.

7. Την παροχή συμβουλών οικονομικής, διαχειριστικής κ.λ.π. μορφής σε νοσηλευτικές μονάδες.

8. Συμμετοχή σε Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.) που έχουν ως αντικείμενο, την ανάθεση από Δημόσιους Φορείς με έγγραφες συμβάσεις, εκτέλεσης έργων ή παροχής υπηρεσιών που ανήκουν στην αρμοδιότητα των Δημοσίων Φορέων σύμφωνα με το Ν.3389/2005 όπως εκάστοτε ισχύει.

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:

α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.
β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο.
γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε.
δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.