Θεμελιώδη Οικονομικά μεγέθη Γ τριμήνου 2022

Ο Όμιλος ΙΑΤΡΙΚOΥ Αθηνών σε συνέχεια της επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της 09/11/2022, η οποία κοινοποιήθηκε σε όλους τους εκδότες με κινητές αξίες εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, και με γνώμονα την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, σε συνδυασμό με τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης, των πολεμικών συγκρούσεων στην Ουκρανία και του μακροοικονομικού περιβάλλοντος, σας παρουσιάζουμε συνοπτικά τα θεμελιώδη οικονομικά μεγέθη του 9μηνου του 2022 καθώς και του 3ου τρίμηνου της χρήσης 2022 της Εταιρείας και του Ομίλου ΙΑΤΡΙΚΟΥ.

Συνολικά, για την περίοδο από 1/1- 30/9/2022, ο Κύκλος Εργασιών του Ομίλου, μετά από rebate & clawback, ανήλθε σε 169.498 χιλ. ευρώ, έναντι 169.448 χιλ. ευρώ για το αντίστοιχο διάστημα του 2021, το ΕΒΙΤDA ανήλθε σε 23.257 χιλ. ευρώ έναντι 27.403 χιλ. ευρώ του 2021  και το ΕΒΙΤ ανήλθε σε 13.015 χιλ. ευρώ έναντι 17.677 χιλ. ευρώ του 2021. Αντίστοιχα για την Εταιρεία ο Κύκλος Εργασιών μετά από rebate & clawback, ανήλθε σε 166.230 χιλ. ευρώ, έναντι 165.930 χιλ. ευρώ για το αντίστοιχο διάστημα του 2021 το ΕΒΙΤDA ανήλθε σε 18.804 χιλ. ευρώ έναντι 24.222 χιλ. ευρώ του  και το ΕΒΙΤ ανήλθε σε 9.051 χιλ. ευρώ έναντι 14.965 χιλ. ευρώ του 2021.

Ειδικότερα κατά το 3ο τρίμηνο του έτους (1/7-30/9/2022) ο κύκλος εργασιών του Ομίλου, μετά από rebate & clawback, ανήλθε σε 52.104 χιλ. ευρώ, έναντι 54.842 χιλ. ευρώ για το αντίστοιχο διάστημα του 2021, το ΕΒΙΤDA ανήλθε σε 5.658 χιλ. ευρώ έναντι 8.315 χιλ. ευρώ του 2021 και το ΕΒΙΤ ανήλθε σε 2.232 χιλ. ευρώ έναντι 4.994 χιλ. ευρώ του 2021. Αντίστοιχα για την Εταιρεία ο Κύκλος Εργασιών μετά από rebate & clawback ανήλθε σε 51.061 χιλ. ευρώ, έναντι 53.644 χιλ. ευρώ για το αντίστοιχο διάστημα του 2021 το ΕΒΙΤDA ανήλθε σε 4.112 χιλ. ευρώ έναντι 7.198 χιλ. ευρώ του 2021 και το ΕΒΙΤ ανήλθε σε 849 χιλ. ευρώ έναντι 4.040 χιλ. ευρώ του 2021.

Το 3ο τρίμηνο του 2022 τα περιθώρια κέρδους στον Όμιλο κινήθηκαν σε  χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με το 3ο τρίμηνο του 2021 , κυρίως λόγου του αυξημένου κόστους ενέργειας αλλά και της συνολικής αύξησης των λειτουργικών δαπανών λόγω του υψηλού πληθωρισμού. Αντίθετα, το 4ο τρίμηνο ο κύκλος εργασιών και η κερδοφορία σε επίπεδο Όμιλου και Εταιρείας  είναι αυξημένα σε σχέση με το 3ο τρίμηνο του 2022.

Σε σχέση με τις μεταβολές στην δανειακή θέση του Ομίλου, οι οποίες έλαβαν χώρα κατά το 3ο τρίμηνο της χρήσης 2022, η Διοίκηση του Ομίλου υπέγραψε την 25η Ιουλίου 2022 νέα σύμβαση Κοινού Ομολογιακού Δανείου, συνολικής ονομαστικής αξίας €10.000 χιλ. για την χρηματοδότηση του νέου κτιρίου συνολικού εμβαδού 6000 τ.μ.. δίπλα στο υφιστάμενο στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης, το οποίο θα στεγάζει το νέο πρωτοπόρο ογκολογικό κέντρο, γραφεία ιατρών και θα αυξήσει την δυναμικότητα του νοσοκομείου σε κλίνες κατά 80. Η διάρκεια του δανείου ορίσθηκε εξαετής με λήξη το έτος 2028. Το συμβατικό επιτόκιο προσδιορίστηκε σε EURIBOR 6 μηνών πλέον περιθωρίου το οποίο προσαρμόζεται με βάση την τιμή χρηματοοικονομικών δεικτών όπως ορίζονται στη σύμβαση και κυμαίνεται μεταξύ 2,7% - 3,1%. Η πρώτη δόση αποπληρωμής με βάση το πρόγραμμα του ομολογιακού δανείου θα λάβει χώρα τον Ιούλιο 2024.

Την 24η Αυγούστου 2022 πραγματοποιήθηκε η έναρξη καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου βάσει της από 17ης Ιουνίου απόφασης της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης  της Εταιρείας. Ειδικότερα η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, ενέκρινε α) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 6.071.518,60 ευρώ με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού από το λογαριασμό «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά το ποσό των 0,07 ευρώ ήτοι από 0,31 ευρώ σε 0,38 ευρώ. β) την ισόποση ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 6.071.518,60 ευρώ, με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά το ποσό των 0,07 ευρώ, ήτοι από 0,38 ευρώ σε 0,31 ευρώ και επιστροφή του μετοχικού κεφαλαίου της της μετόχους με καταβολή μετρητών, ήτοι ποσού 0,07 ευρώ ανά μετοχή. Μετά την ως άνω ισόποση αύξηση και μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των 26.888.153,80 ευρώ.

Η Διοίκηση, αν και δεν υπάρχει καμία άμεση επίπτωση από την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, καθώς δεν υπάρχουν συναλλαγές με τις εμπλεκόμενες χώρες, παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και προσαρμόζει την λειτουργία του Ομίλου βάσει των εξελίξεων στο μακροοικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα , στην Ευρώπη αλλά και γενικότερα στην διεθνή σκηνή.

Παρά τις δύσκολες οικονομικές και γεωπολιτικές συνθήκες που επικρατούν τη συνεχιζόμενη ενεργειακή κρίση, την άνοδο του πληθωρισμού και τη διαφαινόμενη περαιτέρω αύξηση των επιτοκίων  ο Όμιλος καταγράφει θετικά αποτελέσματα στο εννεάμηνο του 2022 με μικρή αύξηση του κύκλου εργασιών . Η Διοίκηση του Ομίλου υλοποιεί με σταθερά βήματα το επενδυτικό πλάνο που έχει σχεδιάσει για τον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων που αναμένεται να ολοκληρωθούν έως το τέλος του 2023.