Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Η Εταιρεία ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ E.A.E. γνωστοποιεί ότι με την από 1.10.2018 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, εκλέχτηκε ο κ. Γεώργιος Ζέρδιλας του Χαράλαμπου, ως νέο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος, μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, Dr Jan Liersch.

Μετά την ανωτέρω εκλογή, η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, του οποίου η θητεία λήγει στις 23-6-2019, έχει ως ακολούθως:

  1. Γεώργιος Β. Αποστολόπουλος    Πρόεδρος του Δ.Σ., Εκτελεστικό Μέλος
  2. Χρήστος  Γ.  Αποστολόπουλος   Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.,  Εκτελεστικό Μέλος
  3. Βασίλειος Γ. Αποστολόπουλος   Διευθύνων Σύμβουλος , Εκτελεστικό μέλος
  4. Αλεξάνδρα Π. Μικρουλέα   Σύμβουλος,  Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος
  5. Βασιλική Ι. Μέγγου  Σύμβουλος,  Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος
  6. Γεώργιος Χ. Ζέρδιλας Σύμβουλος,  Mη Εκτελεστικό Μέλος
  7. Νικόλαος Χ. Κορίτσας   Σύμβουλος, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος

Η ως άνω μεταβολή θα ανακοινωθεί σύμφωνα με το νόμο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.