ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ: Αποτελέσματα 12μηνου 2019

Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών, σταθερά, ακολουθώντας την ανοδική πορεία των προηγουμένων ετών, βελτίωσε και το έτος 2019, τα οικονομικά μεγέθη του.

Σε ενοποιημένη βάση, μετά από rebate & clawback, τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου έχουν ως εξής:

  1. Ο Ενοποιημένος Κύκλος Εργασιών ανήλθε σε ευρώ 197,3 εκ., σημειώνοντας αύξηση κατά 8%.
  2. Τα Λειτουργικά Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε ευρώ 27,7 εκ., βελτιωμένα σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, κατά 15%.
  3. Τα Κέρδη προ  Φόρων κατέγραψαν αύξηση κατά 14% και ανέρχονται σε ευρώ 10,8 εκ.

Τα οικονομικά μεγέθη της Εταιρείας  έχουν ως εξής:

  1.  Ο  Κύκλος Εργασιών ανήλθε σε ευρώ 190,7 εκ., σημειώνοντας αύξηση κατά 8%.
  2. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε ευρώ 23,5 εκ., αυξημένα κατά 10 %, σε σχέση με το αντίστοιχο EBITDA του 2018.
  3. Τα Κέρδη προ Φόρων κατέγραψαν αύξηση κατά 21% και ανέρχονται σε ευρώ 6,9 εκ.

Ο συνολικός αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στον Όμιλο ήταν 3.105 άτομα (3.013 το  2018), παρουσιάζοντας αύξηση κατά 3% και κατέβαλε για δαπάνες μισθοδοσίας, εισφορές και φόρους προς τα δημόσια και ασφαλιστικά ταμεία, συνολικά, σε ευρώ 74 εκ.

Το Ομολογιακό Δάνειο της Εταιρείας μειώθηκε κατά 10 εκ. ευρώ, ενώ η Εταιρεία έχει ήδη λάβει έγκριση παράτασης του ομολογιακού δάνειου κατά 12 μήνες (ήτοι έως την 5η Ιουλίου 2021) με ευνοϊκότερους όρους, καθώς το επιτόκιο μειώθηκε κατά 75 μονάδες βάσης. Η παράταση του υφιστάμενου ομολογιακού δάνειου δόθηκε διότι η αναδιάρθρωση καθυστέρησε λόγω της πανδημίας, ενώ αναμένεται να ολοκληρωθεί τους επομένους μήνες, καθώς οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη. 

Με αφορμή την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων του 2019, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, Δρ. Βασίλης Αποστολόπουλος δήλωσε: «Παρά τα συνεχιζόμενα μέτρα του rebate & clawback, ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών συνεχίζει την ανοδική πορεία των μεγεθών του, προϊόν της ορθής στρατηγικής και των επιλογών του, αλλά κυρίως της διαρκούς εμπιστοσύνης των ασθενών του, Ελλήνων και μη. Σε ένα πρωτόγνωρο περιβάλλον κρίσης, σε παγκόσμιο επίπεδο, δίνουμε πρώτοι το παράδειγμα της προσφοράς και της ευθύνης στην ιδιωτική υγεία ακόμη και στις πιο δύσκολες ώρες. Όπως και το 2019, έτσι και το 2020 συνεχίζουμε δυναμικά, παραμένοντας ο μεγαλύτερος ελληνικός πόλος υγείας.  Αξιοποιούμε το έμψυχο δυναμικό, ενισχύοντας το «Brain Gain» στην χώρα μας, επενδύουμε σε τεχνολογία αιχμής και διατηρούμε τον πρωταγωνιστικό ρόλο μας, εδραιώνοντας τον Όμιλο στην πρώτη γραμμή των διεθνών και εγχώριων εξελίξεων».


Για περισσότερες δημοσιογραφικές πληροφορίες:

Σάββας Καραγιάννης, Communications Manager, Γενική Διεύθυνση Επιχειρησιακής Ανάπτυξης Ομίλου Ιατρικού Αθηνών

Τηλ.:210 6287236, E-mail: s.karagiannis@iatriko.gr