Οικονομικό Ημερολόγιο 2013

Πέμπτη, 28 Μαρτίου 2013

Στο πλαίσιο των υποχρεώσεων της Εταιρείας όσον αφορά στην ορθή και έγκαιρη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, η εταιρεία ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. ανακοινώνει το οικονομικό ημερολόγιο για το έτος 2013:

  • Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Έτους 2012: Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2013
  • Ετήσια ενημέρωση προς τους αναλυτές: Παρασκευή, 7 Ιουνίου 2013
  • Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων: Παρασκευή, 28 Ιουνίου2013

Για την χρήση 2012, η Εταιρεία δεν θα προβεί στη διανομή μερίσματος.

H Εταιρεία διευκρινίζει ότι τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν μετά τη λήξη τηςσυνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών στην ιστοσελίδα της (www.iatriko.gr) καιστην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.athex.gr).

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τις ανωτέρω ημερομηνίες, αφούενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με νέα ανακοίνωση.

Download: Οικονομικό Ημερολόγιο 2013