Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς - 3ο Τρίμηνο 2020

Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών σε συνέχεια της επιστολής  της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της 18/11/2020  ενημερώνει  το επενδυτικό κοινό σχετικά με τη διαμόρφωση θεμελιωδών οικονομικών μεγεθών και τις εξελίξεις της δραστηριότητας του  για το 3ο τρίμηνο του 2020 .

Η εμφάνιση της πανδημίας του Covid-19 από το Μάρτιο του 2020 σε συνδυασμό με τα μέτρα που ελήφθησαν για την αντιμετώπιση της  επίδρασαν αρνητικά στην οικονομική δραστηριότητα τόσο σε παγκόσμιο επίπεδο όσο και στην Ελλάδα, επηρεάζοντας τον κλάδο συνολικότερα και την χρηματοοικονομική απόδοση και θέση του Ομίλου και της Εταιρείας.

Ειδικότερα κατά το 3ο τρίμηνο του έτους (1/7-30/9/2020) ο κύκλος εργασιών του Ομίλου, μετά από rebate & clawback, ανήλθε σε 49.456 χιλ. ευρώ, έναντι 45.788 χιλ. ευρώ για το αντίστοιχο διάστημα του 2019, το ΕΒΙΤDA ανήλθε σε 5.423 χιλ. ευρώ έναντι 5.258 χιλ. ευρώ του 2019 και το ΕΒΙΤ ανήλθε σε 3.158 χιλ. ευρώ έναντι 3.131 χιλ. ευρώ του 2019. Αντίστοιχα για την Εταιρεία ο Κύκλος Εργασιών μετά από rebate & clawback ανήλθε σε 48.451 χιλ. ευρώ, έναντι 44.587 χιλ. ευρώ για το αντίστοιχο διάστημα του 2019, το ΕΒΙΤDA ανήλθε σε 4.354  χιλ. ευρώ έναντι 4.462 χιλ. ευρώ του 2019 και το ΕΒΙΤ ανήλθε σε 2.192 χιλ. ευρώ έναντι 2.390 χιλ. ευρώ του 2019. Τα μεγέθη του 3ου τρίμηνου επιβεβαιώνουν την εκτίμηση της Διοίκησης ότι σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα τα θεμελιώδη μεγέθη του Ομίλου παραμένουν θετικά ενώ η αρνητική πορεία στα μεγέθη του τρέχοντος έτους οφείλεται αποκλειστικά στη πανδημία και τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την καταστολή της. 

Συνολικά, για την περίοδο από 1/1- 30/9/2020, ο Κύκλος Εργασιών του Ομίλου, μετά από rebate & clawback, ανήλθε σε 139.714 χιλ. ευρώ, έναντι 143.495 χιλ. ευρώ για το αντίστοιχο διάστημα του 2019, το ΕΒΙΤDA ανήλθε σε 13.981 χιλ. ευρώ έναντι 22.308 χιλ. ευρώ του 2019 και το ΕΒΙΤ ανήλθε σε 5.697 χιλ. ευρώ έναντι 14.718 χιλ. ευρώ του 2019. Αντίστοιχα για την Εταιρεία ο Κύκλος Εργασιών μετά από rebate & clawback, ανήλθε σε 136.541 χιλ. ευρώ, έναντι 139.010 χιλ. ευρώ για το αντίστοιχο διάστημα του 2019, το ΕΒΙΤDA ανήλθε σε 11.243 χιλ. ευρώ έναντι 19.555 χιλ. ευρώ του 2019 και το ΕΒΙΤ ανήλθε σε 3.288 χιλ. ευρώ έναντι 12.148 χιλ. ευρώ του 2019.

Σε σχέση με τη δανειακή θέση του Ομίλου, έγινε χρήση επιπρόσθετων  δανειακών γραμμών πίστωσης μέσω του μηχανισμού  εγγυοδοσίας του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση της ρευστότητας του Ομίλου. Ειδικότερα κατά το 3ο τρίμηνο, ο Όμιλος έλαβε ποσό 27,5 χιλ. ευρώ από τις πιστώτριες τράπεζες. Η καθαρή δανειακή θέση του Ομίλου και της Εταιρείας  την 30/09/2020 σημείωσε σημαντική μείωση και διαμορφώθηκε σε 112.198 χιλ. ευρώ  και 109.364 χιλ. ευρώ από 131.168 χιλ. ευρώ και 129.620 χιλ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Σημειώνεται ότι ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών με αίσθημα ευθύνης απέναντι στην κρισιμότητα των περιστάσεων και των κρίσιμων ωρών που διανύει η χώρα, πέραν της δωρεάν παραχώρησης του Ιατρικού Περιστερίου στο Υπουργείο Υγείας τον Μάρτιο 2020, προκειμένου να τεθεί στην υπηρεσία του Εθνικού Συστήματος Υγείας, προχώρησε στη διάθεση στο Υπουργείο Υγείας μιας νοσηλευτικής πτέρυγας του Ιατρικού Διαβαλκανικού Θεσσαλονίκης,  δυναμικότητας 60 νοσηλευτικών κλινών και 8 κλινών ΜΕΘ, για non Covid -19 περιστατικά. Επιπλέον ξεκίνησε το πρόγραμμα επικουρικής κάλυψης των εφημεριών του ΕΣΥ στη Β. Ελλάδα, επίσης για non-Covid-19 περιστατικά. Τέλος προχώρησε στη δημιουργία Διεπιστημονικής Ομάδας εξειδικευμένων και έμπειρων ιατρών του Ομίλου, η οποία τέθηκε στην διάθεση του Υπουργείου Υγείας προκειμένου να καλυφθούν ανάγκες των νοσοκομείων του ΕΣΥ στη Β. Ελλάδα.

Η Διοίκηση εκτιμά συνεχώς τον πιθανό αντίκτυπο των επιπτώσεων στο μακροοικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα έτσι ώστε να εξασφαλίσει ότι θα ληφθούν όλες οι απαραίτητες ενέργειες και τα μέτρα προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι τυχόν επιπτώσεις στις δραστηριότητες του Ομίλου και να ενισχυθεί περαιτέρω η χρηματοοικονομική θέση, απόδοση και ρευστότητα του Ομίλου .

Ειδικότερα, η Διοίκηση του Ομίλου εκτιμά ότι παρά τις δυσκολίες και την εφαρμογή του δεύτερου lockdown από τις αρχές Νοεμβρίου, το 4ο τρίμηνο του 2020 ο κύκλος εργασιών τόσο σε επίπεδο Ομίλου όσο και σε επίπεδο Εταιρείας θα διατηρηθεί στα επίπεδα του 2019, ενώ η κερδοφορία του Ομίλου και της Εταιρείας θα βελτιωθεί σε σχέση με το 3ο τρίμηνο του 2020.