Διεθνής διάκριση για το «Κέντρο Σύνθετων Κηλών και Ανακατασκευής Κοιλιακών Τοιχωμάτων» του Ιατρικού Διαβαλκανικού

Θεσσαλονίκη 31/10/2022

Ως Κέντρο Αριστείας (CENTER OF EXCELLENCE)  πιστοποιήθηκε το «Κέντρο Σύνθετων Κηλών και Ανακατασκευής Κοιλιακών Τοιχωμάτων»  του Ιατρικού Διαβαλκανικού. Πρόκειται για  ανώτατη διεθνή διάκριση στην παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών υγείας την οποία έχουν λάβει ελάχιστα Νοσοκομεία παγκοσμίως.

Παράλληλα, στον Διευθυντή του Κέντρου, Aν. Καθηγητή Χειρουργικής ΑΠΘ, κ. Γρηγόρη Χατζημαυρουδή απονεμήθηκαν οι  τίτλοι  του Χειρουργού Αριστείας (SURGEON OF EXCELLENCE) και του Kορυφαίου Χειρουργού (MASTER SURGEON).

Το «Κέντρο Σύνθετων Κηλών και Ανακατασκευής Κοιλιακών Τοιχωμάτων» πιστοποιήθηκε ως Κέντρο Αριστείας από τον μεγαλύτερο διεθνή φορέα χειρουργικών πιστοποιήσεων Surgical Review Corporation (SRC)*, μετά από αυστηρή αξιολόγηση και επιθεώρηση που πραγματοποίησε στο Νοσοκομείο μας ο γενικός διευθυντής του SRC, Dr. Neil Hutcher  (Chief Marketing Officer-CMO).

Το Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο έλαβε την διεθνή πιστοποίηση CENTER OF EXCELLENCE μετά από αυστηρή αξιολόγηση μιας σειράς παραμέτρων όπως είναι:

 • τα υψηλά ποσοστά επιτυχίας και ασφάλειας των επεμβάσεων αποκατάστασης κηλών των κοιλιακών τοιχωμάτων
 • η χρήση υπερσύγχρονου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού
 • η αυστηρή εφαρμογή πολιτικής και πρωτοκόλλων ποιότητας
 • η εμπειρία και κατάρτιση του πιστοποιημένου Χειρουργού Αριστείας κ. Χατζημαυρουδή
 • η άριστη εκπαίδευση του νοσηλευτικού προσωπικού

Η επιθεώρηση αφορούσε στην αρτιότητα της λειτουργίας των χειρουργείων, της εντατικής μονάδας, της πληροφόρησης και εξυπηρέτησης των ασθενών, καθώς και θέματα λειτουργίας και επιστημονικών συναντήσεων της υπεύθυνης ιατρικής ομάδας.

Η ανώτατη αυτή διάκριση του «Κέντρου Σύνθετων Κηλών και Ανακατασκευής Κοιλιακών τοιχωμάτων» πιστοποιεί την υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και διασφαλίζει  την  αποτελεσματικότητα σε όλα τα στάδια της χειρουργικής αντιμετώπισης του ασθενούς. Πιο συγκεκριμένα διασφαλίζονται:

 • Η  πλήρης  εναρμόνιση με αυστηρά πρωτόκολλα ποιότητας κατά τη διάγνωση, θεραπεία και μετεγχειρητική πορεία των ασθενών με κήλη του κοιλιακού τοιχώματος.
 • Η υψηλή ποιότητα,  μέγιστη ασφάλεια και αποτελεσματικότητα σε κάθε στάδιο της χειρουργικής αντιμετώπισης του ασθενούς.
 • Η μεγάλη χειρουργική εμπειρία, καθώς προϋπόθεση της πιστοποίησης είναι η διενέργεια ενός σημαντικά μεγάλου αριθμού επεμβάσεων κηλών του κοιλιακού τοιχώματος ανά έτος.
 • Η αυστηρή τήρηση όλων των ελεγχόμενων διαδικασιών που καθορίζονται από τον SRC ως απαιτούμενες για την απόκτηση και διατήρηση της τιμητικής διάκρισης (ασφάλεια, αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα).
 • Η συνεχής εκπαίδευση του νοσηλευτικού προσωπικού.
 • Η συνεχής αξιολόγηση των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα χειρουργών.

 

*Ο SRC είναι ένας διεθνώς αναγνωρισμένος, μη κερδοσκοπικός οργανισμός για την ασφάλεια των ασθενών με σκοπό την αξιολόγηση και βελτιστοποίηση της χειρουργικής τους φροντίδας. Ο SRC πιστοποιεί κορυφαία νοσοκομεία, χειρουργούς και επαγγελματίες υγείας που ανταποκρίνονται στα αυστηρώς θεσμοθετημένα πρότυπά του. Κάθε πιστοποίηση φέρει τη σφραγίδα του οργανισμού και συμβολίζει την αριστεία.