Αύξηση και Μείωση Ονομαστικής Αξίας Μετοχής & Επιστροφής Κεφαλαίου

Η εταιρεία ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την Πέμπτη 29 Ιουνίου 2023, ενέκρινε:
α) την Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 2.602.079,40 ευρώ με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού από το λογαριασμό «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά το ποσό των 0,03 ευρώ ήτοι από 0,31 ευρώ σε 0,34 ευρώ και β)την ισόποση ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 2.602.079,40 ευρώ, με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά το ποσό των 0,03 ευρώ, ήτοι από 0,34 ευρώ σε 0,31 ευρώ και επιστροφή του μετοχικού κεφαλαίου προς τους μετόχους με καταβολή μετρητών, ήτοι ποσού 0,03 ευρώ ανά μετοχή. Μετά την ως άνω ισόποση αύξηση και μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των 26.888.153,80 ευρώ και διαιρείται σε 86.735.980 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,31 ευρώ.

Την 25.7.2023 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 3724937, η υπ' αριθ. 3002811ΑΠ/25.07.2023 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της Εταιρείας, συνεπεία της αύξησης και ταυτόχρονης μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου.

Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών ενημερώθηκε την 23.8.2023 για την ως άνω μεταβολή της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας και την επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών προς τους μετόχους.

Δυνάμει της από 26.7.2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, ορίζεται ότι από την Πέμπτη 07.09.2023, οι μετοχές της εταιρίας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών με τελική αξία €0,31 ανά μετοχή και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών προς τους μετόχους ποσού €0,03 ανά μετοχή. Από την ίδια ημερομηνία η τιμή εκκίνησης των μετοχών της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σε συνδυασμό με την υπ' αριθ. 27 απόφαση του Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου Αθηνών όπως ισχύει. Δικαιούχοι στη λήψη της επιστροφής κεφαλαίου είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την Παρασκευή 08.09.2023.

Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου ορίζεται η 14.09.2023, ημέρα Πέμπτη, Η επιστροφή του κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί από την πληρώτρια τράπεζα Eurobank ως ακολούθως:

Μέσω των Συμμετεχόντων των δικαιούχων στο ΣΑΤ (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές εταιρείες), σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας της ATHEXCSD και τις σχετικές αποφάσεις της.

ειδικά στις περιπτώσεις επιστροφής κεφαλαίου σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων, των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον ειδικό λογαριασμό της μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της ATHEXCSD, η διαδικασία πληρωμής του ποσού της επιστροφής κεφαλαίου διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων μέσω του δικτύου καταστημάτων της τράπεζας Eurobank για 5 έτη από την λήξη του τρέχοντος έτους (δηλαδή έως την 31.12.2028).

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Ενημέρωσης Μετόχων, Σαρανταπόρου 1 & Δελφών 151 25, Μαρούσι, email metox@iatriko.gr Τηλ. 210 6862454

Επιπρόσθετα, τα στοιχεία επικοινωνίας της Πληρώτριας Τράπεζας «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» είναι τα ακόλουθα: Υποδιεύθυνση Domestic Markets Custody Operations, Τμήμα Corporate Actions, Ιωλκού 8 & Φιλικής Εταιρείας, Τ.Κ. 142 34 Νέα Ιωνία, τηλέφωνα επικοινωνίας 210-35.22.085 και 210-35.22.284.