ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΧΡΗΣHΣ 2015

Σύμφωνα με τις διατάξεις 4.1.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, γνωστοποιείται ότι ολοκληρώθηκε ο Τακτικός Φορολογικός Έλεγχος της εταιρίας για την χρήση 2015, ο οποίος διενεργήθηκε από το ΚΕ.ΜΕ.ΕΠ. της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης, από τις οποίες προέκυψε φόρος εισοδήματος Eυρώ 265.810,76 που θα επιβαρύνει τα αποτελέσματα της τρέχουσας χρήσης.