Απάντηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Μαρούσι, 29 Φεβρουαρίου 2012

Σε συνέχεια του ερωτήµατος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς µε αρ. πρωτ. 767/28-02-2012, η Εταιρείας µας για την ορθή ενηµέρωση του επενδυτικού κοινού γνωστοποιεί τα ακόλουθα:

1. Από την Πέµπτη 1η Μαρτίου 2012 ξεκινάει η λειτουργία του µαιευτικού τµήµατος «ΓΑΙΑ» του Οµίλου Ιατρικό Αθηνών εντός του γενικού νοσοκοµείου της Εταιρείας, Ιατρικό Αθηνών – Κλινική Αµαρουσίου.

2. Το µαιευτικό τµήµα του Ιατρικού Αθηνών θα είναι και το  µοναδικό του νοµού Αττικής που θα λειτουργεί µέσα σε συνθήκες ασφάλειας που προσφέρει ένα σύγχρονο γενικό νοσοκοµείο.

3. Ο στόχος είναι η προσφορά υπηρεσιών υγείας υψηλών προδιαγραφών στη γυναίκα και το έµβρυο.

4. Ο εξοπλισµός του µαιευτηρίου “ΓΑΙΑ” έχει αναβαθµιστεί περαιτέρω και το συνολικό κόστος της περαιτέρω επένδυσης σε τεχνολογικό εξοπλισµό και κτιριακές ανακατασκευές ανήλθε σε µερικά εκατοµµύρια ευρώ.

5. Η τιµολογιακή πολιτική του µαιευτικού τµήµατος θα είναι ιδιαίτερα ελκυστική και θα κινηθεί στα επίπεδα των τιµών που ίσχυαν και κατά τη σύµπραξη της Εταιρείας Ιατρικό Αθηνών Ε.Α.Ε. µε το κοινωφελές Ίδρυµα Ερρίκος  Ντυνάν, από τις µισθωµένες εγκαταστάσεις του οποίου αποχωρήσαµε εκ καταγγελίας του εκµισθωτή κλπ.

6. Η εταιρία µέσα στις προσέχεις ηµέρες θα εκδώσει σχετικό δελτίο τύπου, στο οποίο και θα αναφέρονται λεπτοµερώς τα επιµέρους τµήµατα και υπηρεσίες του µαιευτικού γυναικολογικού τµήµατος.

Θεωρούµε ότι σε αυτήν τη δύσκολη οικονοµική συγκυρία, οι ελκυστικές τιµές που θα προσφέρει το µαιευτικό τµήµα σε συνδυασµό µε την ασφάλεια και την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών που προσφέρει ο Όµιλος και ειδικότερα η κλινική Αµαρουσίου, εντός της οποίας στεγάζεται το µαιευτήριο, θα το καταστήσουν σηµείο αναφοράς στον µαιευτικό κλάδο.