Απάντηση σε ερώτημα του Χρηματιστηρίου Αθηνών

Μαρούσι, 03 Νοεμβρίου 2011

Σε απάντηση του υπ’ αρ. πρωτ. 25742/01-11-2011 εγγράφου, αναφορικά με τις επιπτώσεις στον τομέα της ιδιωτικής υγείας από τις δυσχερείς οικονομικές και λοιπές συνθήκες  της αγοράς, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Α. Η εταιρεία μας έχει συζητήσεις με την κοινοπραξία των τραπεζών σχετικά με το υφιστάμενο ομολογιακό δάνειο. Ως εκτιμώμενο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης προσδιορίζεται το επόμενο δίμηνο.

Β. Δεν υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές της Εταιρείας προς το Ελληνικό Δημόσιο ή τους εργαζόμενους. Η Εταιρεία έχει καταβάλει το 100% των υποχρεώσεών της σε όλους τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς, καθώς και στο Ελληνικό Δημόσιο.

Αναφορικά με τους προμηθευτές, η εξόφληση των υποχρεώσεων εξαρτάται από τις ταμειακές εισροές της Εταιρείας, οι οποίες είναι σε άμεση συνάρτηση με την αποπληρωμή των συσωρευμένων οφειλών προς εμάς από τα Δημόσια Ασφαλιστικά Ταμεία. Κατά συνέπεια υπάρχουν καθυστερήσεις, χωρίς όμως να δημιουργούνται ουσιαστικά προβλήματα στην σταδιακή αποπληρωμή αυτών.

Γ. Η Εταιρεία έχει προσαρμοστεί στην παρούσα οικονομική κατάσταση και έχει δείξει την απαιτούμενη ευελιξία στις ταμειακές κινήσεις της, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει πρόβλημα ρευστότητας που να επηρεάζει την ομαλή της λειτουργία.

Δ. Μέχρι σήμερα, δεν έχει περιέλθει σε γνώση μας, οποιοδήποτε γεγονός δύναται να επηρεάσει την περιουσιακή και οικονομική διάρθρωση της Εταιρείας μας.