Απάντηση σε ερώτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Μαρούσι, 28 Μαρτίου 2013

Σε απάντηση του ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με αρ. πρωτ. 1257/27-03-2013, η Εταιρεία μας για την ορθή και επαρκή ενημέρωση του επενδυτικού κοινού γνωστοποιεί τα ακόλουθα:

  1. Δεν διαθέτει καταθέσεις στην Τράπεζα Κύπρου ή την CPB.
  2. Δεν έχει έκθεση σε κινητές αξίες (μετοχές, ομόλογα κοκ.) ή χρηματοπιστωτικά μέσα των ανωτέρω τραπεζών.
  3. Δεν δραστηριοποιείται στην Κύπρο.

Απάντηση σε ερώτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς