Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556/2007

H ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε., ανακοινώνει ότι σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 και το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014, ο κος Ευάγγελος Β. Αποστολόπουλος, υπόχρεο πρόσωπο, σύμφωνα με την από 27/05/2020 γνωστοποίηση συναλλαγής προς την Εταιρεία, προέβη την 25/05/2020 σε πώληση 4.111 κοινών μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας €5.818,00.